Informacja w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r.

poniedziałek, 13 maja 2013

W myśl postanowień art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także w związku z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz. U. poz. 515, z późn. zm.), Departament Budżetu i Finansów MNiSW udostępnia stosowny formularz wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 rok.

Formularz może posłużyć jako podstawa do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 rok w systemie POL-on. Instrukcja dotycząca importu danych zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania” systemu POL-on, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW sporządzone sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 rok.

W związku z powyższym – odmiennie od lat wcześniejszych − uczelnie nie przekazują w bieżącym roku odrębnie do MNiSW sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w formie papierowej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików