Komunikat w sprawie nowych zasad ustalania dodatku za staż pracy

wtorek, 18 marca 2014

Komunikat w sprawie nowych zasad ustalania dodatku za staż pracy, określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
(Dz. U. poz. 1571)
 

Prawo do dodatku za staż pracy ustala się na dzień spełnienia warunków powstania prawa do tego świadczenia lub dzień złożenia udokumentowanego wniosku o jego ustalenie, co przesądza o zachowaniu przez pracownika nabytego prawa w razie zmiany stanu prawnego, aż do momentu wejścia w życie przepisów zawierających materialną podstawę prawną do dokonania zmiany w zakresie już nabytych uprawnień. Inne działanie prowadziłoby do naruszenia zasady zaufania do organów państwa oraz zasady pewności co do prawa, a także zasady ochrony praw nabytych i niedziałania prawa wstecz. Ustalony zatem, na podstawie dotychczasowych przepisów, okres stanowiący podstawę określenia wysokości należnego dodatku za staż pracy nie podlega przeliczeniu w związku z wejściem w życie przepisów ww. rozporządzenia.

Należy zwrócić uwagę na utrwalony w judykaturze pogląd, że samo wejście w życie nowych przepisów, które nie przewidują już określonego uprawnienia albo wprowadzają odmienne zasady ustalania do niego prawa, nie przekreśla obowiązującego waloru prawnego uprawnienia skutecznie nabytego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co wynika z dalszego działania przepisów poprzednio obowiązujących w zakresie, w którym spowodowały one skuteczne nabycie prawa podmiotowego (tak Sąd Najwyższy w wyrokach: z dnia 10 grudnia 1993 r., I PRN 124/93, OSNC 1994/9/183 oraz z dnia 19 stycznia 1998 roku I PKN 488/97, OSNP 1998/23/688). Wobec powyższego, a także mając na uwadze zasadę nieretroakcji, która jest jedną z generalnych zasad prawa, nie można na podstawie domniemania, tj. bez materialnego przepisu, przyjmować zasady działania określonego przepisu wstecz.

W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – brak wyraźnego przepisu, umożliwiającego lub nakazującego ponowne ustalenie wcześniej ustalonych, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2013 r., okresów uprawniających do dodatku za staż pracy, należy interpretować jako działanie zmierzające do zachowania prawa do dodatków stażowych w wysokościach ustalonych przed tym dniem w odniesieniu do osób, które to uprawnienie już nabyły.

Ponadto Ministerstwo wyjaśnia, iż normy zawarte w § 17 i § 18 ww. rozporządzenia należy interpretować łącznie. Przepis § 18 wskazuje bowiem, jak należy dokonać zaliczenia okresów uprawniających do dodatku za staż pracy, o których mowa w §17, w przypadku gdy pracownik ubiegający się o ustalenie prawa do tego dodatku pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików