Zasady składania wniosków

czwartek, 1 stycznia 1970

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) w ramach finansowania działalności statutowej przyznawane są środki finansowe na naukę przeznaczone na badania własne uczelni.  Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy minister właściwy do spraw nauki przekazuje środki finansowe na badania własne uczelniom na podstawie wniosków ministrów sprawujących nad nimi nadzór.
Minister  właściwy do spraw szkolnictwa wyższego formułuje powyższy wniosek na podstawie wniosków nadzorowanych uczelni, które należy składać w Departamencie Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego (Departament mieści się w budynku przy alei Szucha 25), w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
Wniosek składany przez uczelnię powinien zawierać co najmniej zakres informacji umożliwiający ministrowi wypełnienie wniosku zbiorczego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października  2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików