Scieżka do tej strony

Strona główna » Współpraca z zagranicą » Finansowanie współpracy z zagranicą

Finansowanie współpracy z zagranicą

Informacja o możliwości uzyskania przez polskie jednostki naukowe finansowania ze środków finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Informacje nt. aktualnych aktów prawnych i obowiązujących zasad finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych

Opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych

Wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe lub prace rozwojowe

  1. Wkład krajowy na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, stanowią środki finansowe przeznaczane przez Ministra na finansowanie lub współfinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych wchodzących w skład programu.
  2. Minister podejmuje decyzję w sprawie wysokości wkładu krajowego po zasięgnięciu opinii zespołu.
  3. Środki finansowe w ramach wkładu krajowego są przekazywane podmiotowi reprezentującemu międzynarodowy program lub przedsięwzięcie na podstawie umowy.

Tagi: współpraca międzynarodowa, finansowanie nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików