Scieżka do tej strony

Strona główna » Współpraca z zagranicą » Finansowanie współpracy z zagranicą

Komunikat o możliwości składania wniosków o finasowanie kosztów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finasowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 2047), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy o możliwości składania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) wniosków o finasowanie kosztów wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej za pośrednictwem platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku do MNiSW należy skorzystać z formularza elektronicznego pn. pismo ogólne do podmiotu publicznego, który dostępny jest na stronie platformy ePUAP.

Procedurę przygotowania wysyłki wniosku (w tym stworzenia pisma przewodniego, załączenia do niego niezbędnych załączników, złożenia podpisu, itd.) rozpoczyna wciśnięcie niebieskiej ikony ZAŁATW SPRAWĘ, która automatycznie otworzy panel logowania do systemu. Po zalogowaniu, należy stosować się do podanych na ekranie instrukcji.

Wniosek musi być podpisany elektronicznie. Można go podpisać darmowym ZAUFANYM PROFILEM albo płatnym CERTYFIKATEM (do wyboru).

Kliknij, by dowiedzieć się, jak założyć darmowy PROFIL ZAUFANY

Kliknij, by dowiedzieć się, gdzie kupić CERTYFIKAT

Aby wysłać wniosek, należy kliknąć ikonę WYŚLIJ (ostatecznie potwierdzenie wysyłki zostanie wygenerowane przez system w postaci tzw. Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia).

W razie ew. problemów technicznych z obsługą platformy ePUAP, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Cyfrowej Administracji, pod numerem tel. (22) 315 20 30 lub mailowo: epuap-pomoc@cca.gov.pl. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć tutaj.

Proszę pamiętać, że wniosek zawierający szczegółowe informacje określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia może zostać złożony do MNiSW w każdym czasie. Jego wzór w wersji edytowalnej jest załączony do niniejszego komunikatu.

Szczegółowe informacje nt. naboru są uregulowane we wspomnianym rozporządzeniu – szczególnie w rozdziale 1 i 5. Dodatkowych informacji merytorycznych udzielają pracownicy Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW: Michał Rybiński (tel. 22 529 22 71, michal.rybinski@nauka.gov.pl) oraz Konrad Dębski (tel. 22 529 22 70, konrad.debski@nauka.gov.pl).

Tagi: współpraca międzynarodowa, infrastruktura badawcza

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików