Informacje dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury informatycznej nauki w 2013 r.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Informacja podsumowująca nt. finansowania w 2012 roku W 2011 roku jednostki naukowe i uczelnie wyższe złożyły w sumie 147 wniosków o dofinansowanie w 2012 roku inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych. Zgłoszone przez wnioskodawców zapotrzebowanie na dofinansowanie wyniosło łącznie ponad 231 mln zł. Natomiast środki w budżecie nauki przeznaczone na ten cel wyniosły
30 mln zł. Oznacza to, że zgłoszone zapotrzebowanie przekraczało niemal 8-krotnie dostępne środki finansowe. W roku 2012 przeciętne dofinansowanie dla pojedynczego wniosku z zakresu infrastruktury informatycznej (z wyłączeniem infrastruktury regionalnych sieci MAN oraz centrów KDM) mieściło się w przedziale 150 tys. – 500 tys. zł. W przypadku braku zwiększenia środków finansowych na ten cel w budżecie nauki w 2013 roku należy oczekiwać, iż poziom dofinansowania dla poszczególnych inwestycji LAN z zakresu infrastruktury informatycznej nauki będzie podobny. Wymienione w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1324) kwoty 150 000 zł w przypadku aparatury w grupie nauk humanistycznych oraz społecznych i w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej oraz 500 000 zł w przypadku aparatury w grupie nauk ścisłych oraz inżynierskich i w grupie nauk o życiu, dotyczą wartości inwestycji po jej zakończeniu, a nie określają minimalnej kwoty przyznawanego dofinansowania.     Wytyczne dla Wnioskodawców Na podstawie analizy wniosków złożonych w ubiegłym roku Zespół specjalistyczny ds. infrastruktury informatycznej (dalej Zespół specjalistyczny) przyjął następujące wytyczne i wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie infrastruktury informatycznej w roku 2013:
 1. Złożenie wniosku oznacza zobowiązanie się jednostki naukowej lub uczelni do spełnienia – w przypadku otrzymania dofinansowania – warunków formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
  a)      zrealizowania inwestycji w zakresie zgodnym z decyzją oraz wykorzystania dotacji do końca 2013 roku
  b)      złożenia harmonogramu płatności w terminie 5 miesięcy od daty otrzymania decyzji
  c)      przesłania raportu końcowego wraz z rozliczeniem dotacji w terminie do 50 dni od daty zakończenia inwestycji.
 2. Z uwagi na to, iż znaczna część wniosków w poprzednich latach nie uzyskała pełnego finansowania, lecz jedynie częściowe, Wnioskodawcy proszeni są o:
  a)      projektowanie inwestycji w sposób modułowy (tzn. tworzenie koncepcji i kosztorysu inwestycji na zasadzie modułów, z których w przypadku braku możliwości pełnego sfinansowania inwestycji przynajmniej wybrane elementy będą stanowić możliwe do zrealizowania samoistne zadania inwestycyjne)
  b)      podawanie enumeratywnej listy planowanych zakupów zawierającej główne pozycje inwestycyjne
  c)      realistyczne kalkulowanie budżetu projektu z uwzględnieniem faktu istnienia ograniczeń budżetowych
  d)     zawarcie szczegółowej analizy, przedstawienie specyfikacji oraz obecnego i planowanego sposobu wykorzystania infrastruktury informatycznej będącej aktualnie w dyspozycji jednostki oraz tej planowanej do zakupu.
 3. W związku z pkt 2b) Zespół specjalistyczny informuje, że podanie we wniosku przeszacowanego kosztorysu może skutkować obniżeniem punktacji, a co za tym idzie niższą pozycją w rankingu, z uwagi na brak spełnienia warunku optymalnego planowania środków finansowych. Szczególnie wnikliwej weryfikacji zasadności wszystkich kosztów zawartych we wniosku będą poddane wnioski o dofinansowanie w kwocie przekraczającej 1 mln zł dla jednostek z grupy nauk technicznych i przyrodniczych oraz 500 tys. zł dla jednostek z grupy nauk humanistycznych.
 4. Ze względu na konieczność dążenia do optymalizacji wykorzystania zasobów i unikania rozproszenia środków finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury badawczej w Polsce, w tym infrastruktury i zasobów informatycznych, preferowane będą inwestycje służące konsolidacji infrastruktury informatycznej, w szczególności wnioski o charakterze ponadlokalnym, w tym także w zakresie rozwoju istniejących centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) i miejskich akademickich sieci MAN.
 5. W związku z ww. pkt 4) zdecydowanie preferowane będą wnioski o charakterze ogólnouczelnianym lub kampusowym w stosunku do wniosków pojedynczych wydziałów, instytutów itp.
 6. Z uwagi na to, iż tworzona infrastruktura ma służyć przede wszystkim badaniom naukowym i pracom rozwojowym, rozważane będą jedynie wnioski, w których udział na realizację tych celów wynosi minimum 85%.
 7. Elementy niebędące stricte infrastrukturą informatyczną (np. prace budowlane, budowa serwerowni, klimatyzacja, systemy kontroli dostępu) nie uzyskają dofinansowania w ramach dotacji na rozwój infrastruktury informatycznej nauki. Ewentualnie mogą być one finansowane z innych źródeł (np. środki własne jednostki).
 8. Wniosek w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki nie może być elementem składowym lub warunkiem realizacji innego wniosku (np. finansowanego ze środków strukturalnych). Nie jest możliwe deklarowanie przez jednostkę, iż dofinansowanie uzyskane z budżetu nauki na potrzeby rozbudowy infrastruktury informatycznej będzie stanowić wkład własny Wnioskodawcy niezbędny do realizacji innego wniosku (np. finansowanego ze środków strukturalnych).
 9. W przypadku planu tworzenia nowej infrastruktury informatycznej (dotyczy to również nowych zasobów cyfrowych), która ma służyć obsłudze danego środowiska czy regionu i będzie wykraczać w swojej funkcji poza podstawową infrastrukturę sieciową, back-upową, serwerową itp. na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek upewnienia się, czy podobna infrastruktura nie istnieje w innych ośrodkach w kraju oraz uzasadnienia potrzeby utworzenia tego rodzaju infrastruktury i przedstawienia konkretnych oczekiwanych efektów (wskaźników) jej wykorzystania. W przypadku braku zamieszczenia we wniosku precyzyjnych informacji w tym zakresie, wniosek nie uzyska oceny pozytywnej.
 10. W trakcie oceny wniosku uwzględnia się zgodność z zakładanym zakresem tematycznym oraz terminowość i poprawność realizacji inwestycji i rozliczenia środków przez jednostkę w latach ubiegłych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików