Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2009/2010

poniedziałek, 11 stycznia 2010

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r. wynosił 2056 zł (jest to dochód roczny).
Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego - na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także przy ustalaniu prawa do otrzymaniu kredytu studenckiego - na podstawie § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z późn. zm.).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików