Informacja w sprawie stosowania nowego wzoru na obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającej dochód na osobę w rodzinie studenta

czwartek, 24 września 2009

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w myśl art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, przy czym zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - 7,75% podstawy wymiaru składki odliczanej jest od podatku, zaś 1,25% od dochodu osoby ubezpieczonej. Dlatego też §1 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. u. Nr 114, poz. 950) określa wzór, przy pomocy którego należy wyliczyć rzeczywistą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. sumę wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu), o którą m. in. należy pomniejszyć osiągnięty dochód przy ustalaniu uprawnień do świadczeń. Natomiast wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazana na zaświadczeniu z urzędu skarbowego określa jedynie jej wysokość odliczoną od podatku. Tym samym wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazana w tym zaświadczeniu różni się od tej obliczonej zgodnie z §1 ust. 5 lit. b ww. rozporządzenia. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdzie zastosowanie wzoru powoduje ustalenie wysokości składki w wysokości zazwyczaj dużo wyższej niż faktycznie zapłacona, przez co zaniżony jest dochód osoby ubiegającej się o świadczenia, rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należałoby ustalić na podstawie dokumentów innych niż zaświadczenie z urzędu skarbowego (np. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) i o tę kwotę pomniejszyć wartość osiągniętego przychodu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików