Grafika z napisem Innowacje dla gospodarki

Pozycja polskiej gospodarki w rankingach innowacyjności i konkurencyjności, polskich uczelni w rankingach akademickich oraz polskich naukowców w rankingach osiągnięć badawczych są ważne, gdyż wpływają na decyzje inwestorów o lokowaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także na decyzje najbardziej utalentowanej młodzieży o wyborze kraju studiowania, a w konsekwencji i zamieszkania. Na obecnej kondycji badań naukowych odcisnęły piętno lata niskich nakładów, zarówno z funduszy publicznych, jak i ze źródeł prywatnych. Krajowe nakłady Polski na badania i rozwój są mniejsze od nakładów na B+R pojedynczych międzynarodowych koncernów. Odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwojowe muszą być zmiany mające na celu zapewnienie skutecznego transferu wiedzy do gospodarki oraz współpracy nauki z biznesem, szczególnie w obszarach wskazanych jako strategiczne w ramach polityki rozwojowej państwa. Kierunki tych zmian wskazuje II filar Strategii Gowina, dotyczący komercjalizacji badań i partnerstwa z biznesem.

Innowacje dla Gospodarki to przede wszystkim:

Grafika - na białym tle brązowa teczka i diament w kółku Korzyści dla przedsiębiorców
Grafika - na białym tle brązowa sylwetka człowieka i diament w kółku Korzyści dla naukowców
Grafika - na białym tle brązowe sylwetki kilku osób i diament w kółku Korzyści dla społeczeństwa
Grafika - na białym tle brązowe schematycznie narysowane banknoty w kółku Instrumenty finansowe dla innowacji

W ramach drugiego filaru już zrealizowano lub są realizowane m.in. poniższe projekty:

Dobre prawo: ustawy o innowacyjności oraz Biała Księga Innowacji

Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy mogą odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój, dzięki drugiej ustawie o innowacyjności. Tworzenie dobrego prawa dla działalności innowacyjnej w postaci zachęt finansowych rozpoczęła już pierwsza ustawa o innowacyjności, która obowiązywała od stycznia 2017 r. Wg Raportu (de)regulacyjnego wydanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jest ona najlepszą ustawą deregulacyjną w obszarze podatkowym. Rada ds. Innowacyjności, odpowiedzialna za powstanie Białej księgi innowacji, jest organem pomocniczym Rady Ministrów – w jego skład wchodzą szefowie m.in. resortu nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju i cyfryzacji.

Doktoraty wdrożeniowe: współpraca nauki z biznesem

Doktoraty wdrożeniowe, prowadzone w systemie dualnym, to bardzo ważny etap w budowie solidnego mostu między nauką a biznesem. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym). Będzie także miał dwóch opiekunów merytorycznych – jeden wskazywany przez pracodawcę, drugi – pochodzący z jednostki naukowej.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/doktoraty-wdrozeniowe.

Sieć Badawcza: Łukasiewicz: pomost między nauką a gospodarką

Projekt ustawy o powstaniu Sieci Badawczej: Łukasiewicz został opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministrem Rozwoju i Finansów. Obecnie znajduje się na etapie parlamentarnym. Podczas exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Sieć Badawcza: Łukasiewicz będzie jedną z największych tego typu instytucji w Europie. Sieć ma stanowić pomost między nauką a gospodarką i być efektywnym zapleczem technologicznym i intelektualnym administracji publicznej. Jest ona integralnym elementem Narodowego Systemu Innowacji. Jej powołanie to efekt realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Utworzenie sieci pozwoli uniknąć realizowania podobnych lub tych samych badań przez różne instytuty i ułatwi koordynację prac badawczych, skupiając w ramach jednej instytucji wiedzę i zasoby. Dzięki temu, możliwe będzie realizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów badawczych, wymagających większych nakładów finansowych - w tym również projektów międzynarodowych.

Z projektem oraz etapem prac można zapoznać się w serwisie Sejmu RP.

Kompleksowe wsparcie B+R: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Więcej informacji: www.ncbr.gov.pl.

Pstryk! Tak się robi innowacje

Serwis „pstryk!” umożliwia przedsiębiorcom zgłoszenie zapotrzebowania badawczo-naukowego lub technologicznego za pomocą jednego formularza wraz z preferowaną formą kontaktu. Następnie zgłoszenie, po wstępnej analizie w Ośrodku Przetwarzania Informacji PIB, zostaje przekazane do odpowiednich Centrów Transferu Technologii (CTT). Przedsiębiorca szybko i wygodnie może uzyskać kontakt do odpowiednich specjalistów – tzw. brokerów innowacji, którzy pomogą rozwiązać jego problem.

Więcej informacji o serwisie już wkrótce.

TOP100 Innowatorzy Gospodarki

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R.. O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich m.in.  przedsiębiorstwa (w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego).

Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę, a czas jego trwania to maksymalnie 6 miesięcy.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł.

Grafika - stylizowane ikony i napis Nauka + biznes = rozwój

Logo PO IR, flaga Polski, logo Unii Europejskiej i napis EFRR