Scieżka do tej strony

Strona główna » Jak zyskać partnera z ośrodka zagranicznego do badań naukowych w kraju?

Jak zyskać  partnera z ośrodka zagranicznego do badań naukowych w kraju?

Lepsze kontakty międzynarodowe i wymiana doświadczeń może przyczynić się do wzrostu umiędzynarodowienia polskiej nauki oraz zwiększenia transferu technologii.

Polska jest członkiem i partnerem wielu organizacji i instutucji międzynarodowych. Sprzyja to  rozwojowi współpracy naukowej z udziałem partnerów zagranicznych.

Instrumentem wspierającym pozycję naukowców   jest Europejska Karta Naukowca. Powszechne wprowadzenie Karty Naukowca i Kodeksu jest kolejnym krokiem sprzyjającym tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W konkursach  o projekty badawcze z programu "Horyzont 2020", największego  programu Unii Europejskiej finansującego badania naukowe, zobowiązano beneficjentów wszystkich  projektów badawczyh do podjęcia wszelkich kroków w celu wdrożenia zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. Jednostki naukowe, które nie podpiszą tych zobowiązań, muszą liczyć się z pomijaniem w  programach badawczych Unii Europejskiej.

MNiSW prowadzi dwustronne programy wymiany osobowej z kilkunastoma państwami. Najnowsze informacje o konkursach publikowane są regularnie w newsletterze MNiSW oraz w Komunikatach i Aktualnościach na stronie internetowej MNiSW.

Z wieloma państwami  Polska ma podpisane umowy dwustronne  ustalające wzajemną liczbę stypendystów. Wykonawcą programów stypendialnych realizowanych na podstawie z tych umów jest  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  – na stronie internetowej znajdują się  szczegółowe informacje.

Jak zyskać partnera z ośrodka zagranicznego do badań naukowych w kraju?