Informacje ogólne dla zdających

piątek, 8 stycznia 2010

Informacje ogólne dla zdających

Zasady ogólne

1. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

2. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy dorośli cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

3. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

4. Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

A. Rozumienie ze słuchu;
B. Poprawność gramatyczna;
C. Rozumienie tekstów pisanych;
D. Pisanie;
E. Mówienie.

5. Sprawności A, B i C są testowane głównie za pomocą zadań polegających na wyborze właściwej odpowiedzi (multiple choice) lub utworzeniu właściwej formy.

6. Sprawności D i E testuje się przy zastosowaniu cząstkowych kryteriów oceny. Czynnik subiektywny, nieunikniony w tym przypadku, jest ograniczany poprzez standaryzację kryteriów oceny, podwójną ich weryfikację oraz szkolenie egzaminujących.

7. Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

a. podstawowym;
b. średnim ogólnym;
c. zaawansowanym.

8. Wszystkie egzaminy mają podobną strukturę, lecz różny stopień trudności zadań. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 60% punktów) z każdej z czterech części pisemnej części egzaminu oraz z ustnej części egzaminu. Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych jego części. Ocenę z egzaminu ustala się według następującej skali: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Kryteria ustalania wyników poszczególnych części egzaminu oraz oceny z egzaminu Komisja podaje do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

PRÓG ZALICZENIA EGZAMINU

• B1, B2, C2 – aby zdać egzamin należy uzyskać 60 % z każdej części egzaminu.

Ocenę końcową z egzaminu ustala się, sumując punkty uzyskane z poszczególnych części. Wynik egzaminu na certyfikacie jest podawany w formie oceny słownej według następującej skali:
• celujący 189,6 - 200 punktów (94,8% - 100%)
• bardzo dobry 169,6 - 189,5 punktów (84,8% - 94,75%)
• dobry 149,6 - 169,5 punktów (74,8% - 84,75%)
• dostateczny 120 - 149,5 punktów (60% - 74,75%)
• niedostateczny 0 - 119 punktów. (0 - 59,5%)

 

POZIOM

LICZBA PUNKTÓW / CZAS EGZAMINU

B1

• Rozumienie ze słuchu – 40 punktów (30 min.)
• Rozumienie tekstu 40 p. (45 min.)
• Poprawność gramatyczna – 40 p. (60 min.)
• Pisanie – 40 p. (90 min.)
• Mówienie – 40 p. (15 min.)

200 punktów

B2

• Rozumienie ze słuchu – 40 punktów (30 min.)
• Rozumienie tekstu 40 p. (45 min.)
• Poprawność gramatyczna – 40 p. (60 min.)
• Pisanie – 40 p. (90 min.)
• Mówienie – 40 p. (15 min.)

200 punktów

C2

• Rozumienie ze słuchu – 40 punktów (30 min.)
• Rozumienie tekstu 40 p. (45 min.)
• Poprawność gramatyczna – 40 p. (60 min.)
• Pisanie – 40 p. (90 min.)
• Mówienie – 40 p. (15 min.)

200 punktów

II. Zasady przeprowadzania egzaminu

1. Egzaminy przeprowadzają państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

2. Egzamin składa się z pięciu równoważnych części sprawdzających wymienione wyżej sprawności. Każda z tych części zawiera zadania pozwalające na uzyskanie maksimum 40 punktów. Ogólna suma punktów możliwych do uzyskania na egzaminie wynosi więc 200. Najmniejszą jednostką oceny jest 0,25 pkt.

3. Organizacja egzaminu pisemnego wygląda następująco:
Część pisemna egzaminu trwa 225 minut i składa się z czterech części:

1. część pierwsza trwa 30 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu;
2. część druga trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu poprawności gramatycznej w posługiwaniu się językiem polskim;
3. część trzecia trwa 45 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstów pisanych;
4. część czwarta trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

4. Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym. Część ustna trwa co najmniej 15 minut. W części ustnej egzaminu zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów zadań egzaminacyjnych.

5. W przypadku stwierdzenia korzystania przez osobę zdającą z niedozwolonych pomocy lub udostępniania ich innym zdającym, przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin tej osobie. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

6. Z obowiązku zdawania egzaminu zwolniona jest osoba, która ukończyła w Polsce studia wyższe na kierunku filologia polska. Zwolnienie jest równoznaczne z posiadaniem znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu składa do Komisji wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. O zwolnieniu z obowiązku zdawania egzaminu rozstrzyga Komisja, w drodze uchwały, a jej przewodniczący powiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o zwolnienie o rozstrzygnięciu Komisji.

III. Zadania egzaminacyjne

1. Część A: Rozumienie ze słuchu:
Zadania w tej części polegają na wysłuchaniu kilku nagrań i wybraniu lub podaniu właściwej odpowiedzi na pytania. Zdający mają jednokrotną (wypowiedzi pojedyncze) lub dwukrotną możliwość wysłuchania każdego nagrania. Całość jest tak nagrana, że rola egzaminującego ogranicza się do włączenia kasety na początku testu i jej wyłączenia po zakończeniu nagrania. Czas przeznaczony na tę część testu wynosi 30 minut. 

2. Część B: Poprawność gramatyczna:
W tej części testowani mają za zadanie wybrać lub utworzyć poprawne gramatycznie formy. Zadania strukturalne są umieszczone przeważnie w tekstach, stanowiących pewną całość logiczną, w celu uniknięcia testowania kompetencji gramatycznej za pomocą pojedynczych, często bezsensownych, nie związanych ze sobą zdań. Wynika to z przekonania, że celem testu jest sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy o strukturze języka, co objawia się najpełniej na poziomie tekstu, nie zdania.
Czas przeznaczony na tę część testu wynosi 60 minut. 

3. Część C: Rozumienie tekstów pisanych:
W tej części zadaniem testowanych jest przeczytanie serii wypowiedzi pisemnych oraz wybranie właściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące każdej z nich. Wypowiedzi te to pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego akapitu, a także dłuższe, kompletne teksty. Czas przeznaczony na tę część testu wynosi 45 minut. 

4. Część D: Pisanie:
Zadaniem zdających jest w tej części wybranie jednego z kilku zestawów zadań i napisanie dwóch tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem testu jest bowiem sprawdzenie umiejętności zastosowania języka polskiego w piśmie, nie zaś wykazanie wiedzy na jakiś temat. W skali od 1 do 4 oceniane są:

1. Wykonanie zadania;
2. Poprawność gramatyczna;
3. Słownictwo;
4. Styl;
5. Ortografia i interpunkcja.

Czas przeznaczony na tę część testu wynosi 90 minut. Powstały tekst jest oceniany przez dwie osoby, a rezultatem testu jest suma punktów przez nie przyznanych.

5. Część E: Mówienie:
Celem tej części egzaminu jest ocena sprawności mówienia rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Egzamin ma formę rozmowy z egzaminatorem/egzaminatorką obserwowanej przez drugą osobę egzaminującą. Stosuje się następujące trzy formy interakcji:
• dłuższa wypowiedź na wylosowany temat;
• mini-dyskusja z jednym z egzaminatorów na dany temat;
• krótka wypowiedź o charakterze argumentacyjnym lub zadanie sytuacyjne.

Osoby egzaminujące oceniają w skali od 1 do 4 następujące aspekty kompetencji komunikacyjnej w języku mówionym:

1. Sprawność komunikacyjna;
2. Wykonanie zadania i sposób prezentacji;
3. Poprawność gramatyczna;
4. Słownictwo, idiomatyka, styl;
5. Wymowa i intonacja.

Czas przeznaczony na tę część egzaminu wynosi ok. 15-20 minut na osobę zdającą. Rezultatem egzaminu ustnego jest suma punktów przyznanych niezależnie przez obydwie osoby egzaminujące (maksimum 40).
Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, www.buwiwm.edu.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików