Lektoraty języka polskiego za granicą

czwartek, 8 listopada 2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współpracuje z zagranicznymi akademickimi ośrodkami nauczania języka polskiego w oparciu o umowy międzyrządowe i porozumienia międzyresortowe. W zawieranych przez Polskę umowach i porozumieniach międzynarodowych w sprawie współpracy w dziedzinie edukacji i kultury znajdują się zapisy o wzajemnej promocji, upowszechnianiu i rozwijaniu współpracy dotyczącej nauczania języków obu stron podpisujących umowę.

MNiSW co roku zwraca się z prośbą do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych o informację na temat zasadności kontynuowania lub nawiązywania nowej współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Nawiązywanie kontaktów i realizacja współpracy zgodnie z zapisami  ww. umów odbywa się za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Należy jednak podkreślić, że decyzje o utworzeniu katedr języka polskiego znajdują się w wyłącznej gestii szkół wyższych Stron przyjmujących.

Współpraca i pomoc dla zagranicznych ośrodków akademickich, w których funkcjonują katedry lub lektoraty języka polskiego, polega przede wszystkim na kierowaniu lektorów języka polskiego, zgodnie z przekazanym przez te uczelnie zapotrzebowaniem. Lektorzy kierowani są do pracy przez MNiSW na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U. Nr 190, poz.1405).

Lektorzy wyłaniani są w wyniku przeprowadzanej przez MNiSW rekrutacji spośród kandydatur nadsyłanych przez polskie uczelnie. Zgłoszeni kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Zespół do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich, organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zespół pracuje w opraciu o Regulamin rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich, zawierający zasady rekrutacji i kwalifikowania pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej do zagranicznych ośrodków akademickich.

Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem z dnia 12 października 2006 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (…), MNISW dofinansowuje koszty pobytu lektora za granicą w wysokości nieprzekraczającej 150% stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego osoba jest kierowana, pokrywa raz w roku akademickim koszty podróży lektora do miejsca pracy i z powrotem, koszty ubezpieczenia NNW, koszty uzyskania wizy i legalizacji pobytu.

Należy podkreślić, iż opisany wyżej system stanowi uzupełnienie bilateralnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych.

Tagi: język polski jako obcy, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików