Poświadczanie znajomości języka polskiego jako obcego

piątek, 13 lipca 2012

Z promocją języka polskiego za granicą łączy się także działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.  Komisja realizuje zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, a w szczególności zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad egzaminami przeprowadzanymi przez państwowe komisje egzaminacyjne, powoływaniem ich składów, organizacją i prowadzeniem szkoleń dla egzaminatorów. Państwowa Komisja jest powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe zadania tej Komisji określone zostały w ustawie o języku polskim oraz rozporządzeniu w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych. 

Egzaminy z języka polskiego jako obcego

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz. U. Nr 73, poz. 661), wprowadziła możliwość uzyskiwania przez cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

Szczegółowe zadania i regulamin działania powołanej w 2003 r. Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych (Dz. U. nr 191, poz. 1870).

Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego jest wydawany przez Komisję certyfikat. Egzaminy są przeprowadzane na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym. Wzór certyfikatu, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. nr 191, poz. 1871).

Jednostką organizacyjną, odpowiedzialną za obsługę administracyjną i finansową Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz komisji przeprowadzających egzaminy jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela utworzony w tym Biurze Sekretariat Komisji:

Adres:
ul. Ogrodowa 28/30
PL-00-896 Warszawa
tel.: (+ 48) 22  393 38 25, 393 38 49, 393 38 43e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

Podstawy prawne funkcjonowania

  1. Ustawa z dnia 7 października 1999 r.o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224). 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych (Dz. U. nr 191, poz. 1870).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. nr 191, poz.1871).

Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. W roku 2008 egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego poddane zostały audytowi ALTE (Association for Language Testers in Europe), potwierdzającemu zgodność egzaminów z języka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia egzaminów na pozostałych poziomach europejskich (A1, A2 i C1). Polskim reprezentantem w Stowarzyszeniu ALTE od 2000 roku jest Uniwersytet Jagielloński. Umiejscowienie egzaminów z języka polskiego jako obcego w schemacie egzaminowania znajomości najpopularniejszych języków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Pierwsze państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Obecnie egzaminy certyfikacyjne przeprowadzane są na poziomach B1, B2, C2, planowane jest także wprowadzenie egzaminów na pozostałych poziomach (A1, A2, C1).

Co roku do egzaminów przystępuje coraz większa liczba osób: w 2010 r. 500,  w 2011 r. 525 a w 2013 r. 1113. W 2012 r. najliczniejszą grupą zdających była grupa kandydatów z Ukrainy (432 osoby), a następnie z USA (89 osób), Rosji (88) i Białorusi (85).

Egzaminy przeprowadzane są w krajowych i zagranicznych ośrodkach egzaminacyjnych. Wśród ośrodków egzaminacyjnych zdecydowanie przeważały ośrodki krajowe z Warszawą na czele, w których w 2012 r. odbyło się 24 sesje egzaminacyjne w 15 ośrodkach dla 1113 kandydatów. Poza stolicą sesje odbyły się w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, St.-Germain-en-L., Lubljanie, Chicago, Lwowie, Nowym Jorku, Dniepropietrowsku, Dortmundzie, Petersburgu, Łucku, Mannheim i Turynie. Osoby zdające egzamin to ludzie młodzi w wieku 20-29 lat i powyżej 40 lat (po 27%), a także należy osoby w wieku 30-39 lat (24%) oraz nastolatkowie 16-19 lat (22%).

Informacje o najbliższych sesjach egzaminacyjnych oraz o zgłoszeniach i opłatach można znaleźć tutaj.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików