Kierownictwo


Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarosław Gowin

Sekretarz stanu

Dr Piotr Dardziński

Dr Piotr Dardziński

Podsekretarze stanu

Dyrektor generalny