Komitet Sterujący projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”

Loga ZSUN, Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

Komitet Sterujący projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” (KS ZSUN II) został powołany 20 grudnia 2017 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Do zadań KS ZSUN II należy w szczególności:

 1. wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju Projektu pn. Zintegrowany system usług dla nauki – etap II, zwanego dalej „Projektem”, w tym rekomendowanie i zatwierdzanie ewentualnych zmian w zakresie realizacji Projektu;
 2. strategiczny nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, tj. okresowe monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami Projektu;
 3. zapewnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami Projektu oraz głównymi interesariuszami.

Członkowie stali KS ZSUN II:

 1. dr Andrzej Kurkiewicz, Kierownik Strategiczny Projektu ZSUN II, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Przewodniczący KS ZSUN II;
 2. Agnieszka Tykarska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN II;
 3. Łukasz Wawer – Główny Specjalista w Departamencie Nauki w MNiSW
 4. Bartosz Szota – Radca Generalny w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w MNiSW
 5. dr Olaf Gajl, Dyrektor OPI PIB;
 6. dr Jarosław Protasiewicz – Właściciel Produktu – Kierownik Projektu ZSUN II w OPI PIB, Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI PIB.  
 7. Magdalena Antoszewska – Kierownik Procesów ZSUN II w OPI PIB
 8. Joanna Kuszlik-Cichosz – Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej w OPI PIB
 9. Agata Miazga – Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji
 10. Prof. Michał Woźniak – Zastępca Kierownika Katedry Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (reprezentuje KRASP)
 11. dr Cezary Mazurek – Zastępca ds. Technologii Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS (reprezentuje Polską Akademię Nauk)
 12. dr Renata Barcikowska – Zastępca Kierownika Ośrodka Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa (reprezentuje Radę Główną Instytutów Badawczych)
 13. Piotr Zerhau – Dyrektor Działu Systemów Informatycznych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 14. Jakub Bińkowski – Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Członkowie-obserwatorzy KS ZSUN II:

 1. Ewa Biernacka – Kierownik Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych w NCBR
 2. dr Szymon Walczak – Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Narodowym Centrum Nauki (NCN).

Regulamin KS ZSUN II

Protokoły z posiedzeń KS ZSUN II

Tagi: ZSUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików