Akredytacje zagraniczne - zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania

piątek, 6 lipca 2018

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

5 lipca 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne 10 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 662 000 zł.

Wnioski zostały rekomendowane do finansowania przez Zespół do spraw  oceny wniosków uczelni zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna liczba wniosków uczelni zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 139. Lista wniosków zatwierdzonych do finansowania w dn. 5 lipca 2018 r. znajduje się w załączniku.

Proponowane przez uczelnie kwoty dofinansowania stanowią wartość maksymalną i zostaną ostatecznie zweryfikowane ze względu na kwalifikowalność kosztów w trakcie procedury zawierania umów. Przed podpisaniem stosownych umów, działając na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni zleca uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację. Mając powyższe na uwadze prosimy zainteresowanych o uzyskanie opinii senatu uczelni.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni /podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.

Tagi: Akredytacje zagraniczne, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików