Akredytacje zagraniczne - zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania

czwartek, 6 września 2018

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

3 września 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne 5 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 823 000 zł.

Wnioski zostały rekomendowane do finansowania przez Zespół do spraw  oceny wniosków uczelni zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna liczba wniosków uczelni zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 144. Lista wniosków zatwierdzonych do finansowania w dn. 3 września 2018 r. znajduje się w załączniku.

Proponowane przez uczelnie kwoty dofinansowania stanowią wartość maksymalną i zostaną ostatecznie zweryfikowane ze względu na kwalifikowalność kosztów w trakcie procedury zawierania umów. Przed podpisaniem stosownych umów, działając na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni zleca uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację. Mając powyższe na uwadze prosimy zainteresowanych o uzyskanie opinii senatu uczelni.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni /podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików