Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

piątek, 23 stycznia 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz trzeci w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB).

Przedmiotowy dokument gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Propozycje projektów nowych lub istotnego unowocześnienia już istniejących można składać do 31 marca br.

Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Spośród innych wymogów formalnych należy podkreślić przede wszystkim obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących o wsparciu politycznym dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych, z czego przynajmniej jedno (najczęściej pełniące funkcję koordynatora) powinno przedstawić deklarację o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymanie proponowanej infrastruktury.

W związku z powyższym, a także mając na uwadze przyjętą w ramach aktualizacji EMDIB procedurę, zgodnie z którą opracowane przez europejskie środowiska naukowe propozycje projektów mają być zgłaszane za pośrednictwem krajowych delegatów do ESFRI, MNiSW ogłasza przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji EMDIB, w których wolę udziału deklarują polskie jednostki lub konsorcja naukowe.

Przedmiotowe propozycje projektów, opisane w oparciu o dwa formularze stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia, należy przesłać do MNiSW za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2015 r. (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia, wydawanego automatycznie przez system e-PUAP). Przy składaniu propozycji projektu przez e-PUAP niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości przekazującego propozycję za pomocą tzw. zaufanego profilu albo e-podpisu. Instrukcja przekazania propozycji projektu znajduje się tutaj.

Przekazane do MNiSW propozycje projektów zostaną zaopiniowane przez zespół ekspertów krajowych. Na podstawie rekomendacji zespołu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję co do ewentualnego wsparcia przez MNiSW konkretnych propozycji projektów w procesie aplikowania o wpisanie na EMDIB.

Informacje na temat szczegółowych założeń trwającego procesu aktualizacji EMDIB oraz samego ESFRI można uzyskać na stronie internetowej oraz w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW (nr tel. 22 52 92 225; email: michal.rybinski@nauka.gov.pl).

Załączniki:

Tagi: Europejska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, EMDIB, ESFRI

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików