Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego rośnie od 1 października 2015 r. z 592,8 zł do 668,2 zł netto. Stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – obecnie maksymalnie do 895,7 zł. Od 1 listopada 2015 r. kwota ta wzrośnie do poziomu – do 1043,9 zł.


Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016 - komunikat

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodu) ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Wysokość dochodu ustalana jest w granicach określonych w art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego wzrośnie od 1 października 2015 r. z 592,8 zł do 668,2 zł (netto). Oznacza to, iż studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku doktorantów – uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Ponadto stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – obecnie maksymalnie do 895,7 zł. Od
1 listopada 2015 r. kwota ta wzrośnie do poziomu – do 1043,9 zł.

Podwyższenie od dnia 1 października 2015 r. minimalnej kwoty dochodu uprawniającej do otrzymania stypendium socjalnego wynika z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podwyższenie od dnia 1 listopada 2015 r. maksymalnej kwoty dochodu wynika z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.