Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

czwartek, 13 września 2018

Ustawowa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta gwarantująca otrzymanie stypendium socjalnego od 1 października 2018 r. wzrośnie do 686,4 zł (netto).

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne ustalany jest przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów.

W roku akademickim 2018/2019 ustalony próg dochodu nie może być:

  1. niższy niż 686,4 zł; co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
  2. wyższy niż 1051,7 zł; co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym 686,4 zł, o ile rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów określi wyższy próg dochodu, uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,7 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),
  • § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
  • art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428) – do 31 października 2018 r.
  • § 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) – od 1 listopada 2018 r.

Tagi: Stypendia, stypendium socjalne, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików