Informacja dla uczelni publicznych w sprawie wskaźników kosztochłonności dla kierunków studiów stacjonarnych oraz dla stacjonarnych studiów doktoranckich

poniedziałek, 15 października 2012

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. nr 179) uczelnie, które uruchomiły nowe kierunki studiów stacjonarnych lub dokonały w programie kształcenia prowadzonych kierunków studiów stacjonarnych zmian zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS, zobligowane są do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego informacji zawierającej w szczególności:

  • nazwę uruchamianego kierunku;
  • opis efektów kształcenia, wraz z planem studiów i programem kształcenia;
  • dziedzinę lub dziedziny, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki.

Powyższą informację należy przedłożyć w terminie miesiąca od rozpoczęcia kształcenia na kierunku albo od dokonania w programie kształcenia zmian za które można uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS. W przypadku uruchomienia nowych stacjonarnych studiów doktoranckichuczelnie zobowiązane są do przesłania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego informacji zawierającej w szczególności:

  • nazwę uruchamianych stacjonarnych studiów doktoranckich;
  • program stacjonarnych studiów doktoranckich wraz z procentowo określonym udziałem poszczególnych dziedzin, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

Ww. informację należy przedłożyć ministrowi nie później niż do dnia 31 października roku, w którym rozpoczyna się prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich. W przypadku, gdy uczelnia nie przedłoży ww. informacji we wskazanych terminach, stosuje się dla danego kierunku studiów lub studiów doktoranckich wskaźnik kosztochłonności równy 1,0. Określenie wskaźnika kosztochłonności nastąpi po przedłożeniu przez uczelnię tych informacji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia następnego roku. Powyższe zasady dotyczą uczelni publicznych nadzorowanych przez wszystkie resorty oraz uczelni finansowanych na zasadach uczelni publicznych na mocy odrębnych ustaw.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików