Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016


Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich: 

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

  1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2015 r.
  2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku,

w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2015 r.
Przykład: Doktorant otrzymał stypendium na rok akademicki 2014/2015. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2015 r.

IV. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

V. Tryb ubiegania się o stypendium przez doktoranta

Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi uczelni. Termin przedstawiania kandydatur do stypendium określa uczelnia.
Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, doktorant składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być:

Doktorant przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.
Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami doktoranckimi, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

VI. Tryb składania wniosków przez uczelnie

Zgodnie z art. 199c ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane doktorantom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.
W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2015 r.
W przypadku:

VII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają doktoranci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VIII. Wysokość i liczba stypendiów ministra

Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 25 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 84 stypendia.

IX. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Do uczelni oraz doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

X. Wniosek o przyznanie stypendium

  1. Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez doktoranta.
  2. Wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B).
  3. Osiągnięcia w części B wniosku w ramach danej kategorii powinny być oznaczone literami alfabetu.
  4. Przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok.
  5. Przez publikację naukową rozumie się pracę naukową, która została wydana drukiem lub udostępniona na stronie internetowej wydawnictwa, zatem we wniosku nie należy podawać publikacji będących w recenzji lub w druku.
  6. Do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi nie dołącza się dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Pliki do pobrania