Informacja na temat wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do dofinansowania w ramach dotacji projakościowej

Informacja na temat wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do dofinansowania w ramach dotacji projakościowej

Komunikat
w sprawie wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do dofinansowania
w ramach dotacji projakościowej określonej w art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Dz. U. poz. 822) dokonano wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni kwalifikujących się do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

Kryteria wyboru

 1. Przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów:
  1. Prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2015–2017.

   W myśl postanowień ust. 14 załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia dotację przyznaje się przez okres trzech lat nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni prowadzącym kierunek, który uzyskał ocenę wyróżniającą PKA w ramach oceny programowej, w okresie trzech lat poprzedzających rok podziału dotacji.
  2. Posiadanie kategorii naukowej A+ oraz A.

   W związku z tym, że liczba jednostek spełniających kryterium, o którym mowa w pkt 1, jest większa niż dwadzieścia pięć – zgodnie z ust. 15 pkt 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia – Minister dokonując podziału dotacji, uwzględnia kategorię naukową jednostki naukowej.
  3. Posiadanie najwyższego procentowego udziału wyniku punktowego osiągniętego przez jednostkę naukową w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej w odniesieniu do najlepszego wyniku punktowego w grupie wspólnej oceny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2018 r. poz. 87) , w której skład wchodzi ta jednostka naukowa.

   W związku z tym, że liczba jednostek spełniających kryterium, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest większa niż dwadzieścia pięć – zgodnie z ust. 15 pkt 2 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia – Minister dokonując podziału dotacji, uwzględnia procentowy udział wyniku punktowego osiągniętego przez jednostkę naukową w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej w odniesieniu do najlepszego wyniku punktowego w grupie wspólnej oceny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w której skład wchodzi ta jednostka naukowa.
 2. Zastosowanie powyższych kryteriów spowodowało wyłonienie 25 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do dofinansowania (wykaz tych jednostek stanowi załącznik do komunikatu).

Pliki do pobrania