Informacja o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów

czwartek, 14 grudnia 2017

Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa Wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach rozporządzeń:

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2017/2018. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 10 pkt – w przypadku studentów oraz 65 pkt – w przypadku doktorantów.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom na adres podany we wniosku.

Tagi: doktoranci, studenci, Stypendia ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików