Jak skutecznie aplikować do konkursu „MALUCH na uczelni”? (2)

poniedziałek, 9 marca 2015

Kolejne odpowiedzi na czesto zadawane pytania

 1. Czy wniosek w konkursie „MALUCH na uczelni” może złożyć uczelnia, która nie ma wpisanego w statucie zakładania i prowadzenia placówek opiekuńczych ? Jeżeli tak do kiedy ten obowiązek powinien być dopełniony? 
  Możliwe jest złożenie oferty bez odpowiedniego wpisu w statucie. Stan prawny uczelni w zakresie wymagań formalnych powinien być jednak uregulowany nie później niż do dnia wpisu instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub wykazu dziennych opiekunów).

 2. Jaki zapis w statucie byłby tutaj uznany za prawidłowy? 
  Rozstrzygnięcie, jakich sformułowań użyje uczelnia w statucie, aby było to zgodne z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, które należą do właściwości Ministerstwa Gospodarki, należy do uczelni, której dotyczy statut.

 3. Czy liczba żłobków na jednaj uczelni jest ograniczona? Czy jest jakaś minimalna liczba osób lub dzieci które będą korzystać z tego żłobka by można było złożyć wniosek? 
  Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby żłobków (klubów dziecięcych) na uczelni. Nie ma żadnych ograniczeń co do minimalnej lub maksymalnej liczby miejsc w żłobku (klubie dziecięcym) – ani przy wpisie do rejestru, ani przy składaniu oferty w konkursie MALUCH. 
  Przykład: Na Uniwersytecie Wrocławskim jest 10 wydziałów. W tej sytuacji pod jedną pozycją w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych może być wpisany żłobek z kilkoma filiami o bardzo dużej liczbie dzieci. 

 4. Czy samorząd doktorantów działający na danej uczelni może złożyć wniosek w konkursie MALUCH czy może to zrobić jedynie uczelnia? 
  W module 4 oferty mogą składać uczelnie (i podmioty współpracujące), gdyż one jako osoby prawne mogą prowadzić żłobki, kluby dziecięce  lub zatrudniać dziennych opiekunów. Tak wynika z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Samorząd doktorantów nie mieści się w tej grupie. Chyba, że samorząd jest stowarzyszeniem – wtedy mógłby złożyć ofertę w module 4 konkursu MALUCH jako podmiot współpracujący. 

 5. Gdyby Uniwersytet brał pod uwagę zatrudnienie dziennych opiekunów na potrzeby opieki nad dziećmi rodziców związanych z Uniwersytetem i planował udostępnić lokal lub lokale na cele opieki nad dziećmi przez dziennych opiekunów - jakie wymagania muszą spełniać te lokale? 
  W odróżnieniu od żłobków i klubów dziecięcych Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie określa szczegółowych warunków lokalowych dla dziennego opiekuna. Mają to być warunki zbliżone do domowych i bezpieczne.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików