Jak skutecznie aplikować do konkursu „MALUCH na uczelni”?

czwartek, 19 lutego 2015

Pytania i odpowiedzi

aktualizacja 9 marca 2015 r.
 1. Gdzie i w jakiej formie należy składać oferty konkursowe?
  Ofertę składa się do właściwego – ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego. Trzeba to zrobić  w formie papierowej oraz w elektronicznej. Obie są konieczne.
  Formę papierową można pominąć tylko wtedy, jeśli ofertę składana jest za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

 2. Do kiedy należy składać oferty konkursowe?
  Termin składania ofert dla modułu 4 to: 11 marca 2015 r

 3. Kto może ubiegać się o środki w ramach modułu 4 - MALUCH na uczelni?
  Oferty dla modułu 4 składane są przez uczelnie lub podmioty współpracujące.

 4. Podmiot współpracujący czyli kto?
  Może nim być np. fundacja, stowarzyszenie, a także współpracujące z uczelnią żłobki czy klubiki dziecięce prowadzone przez inne podmioty.
  Podmiotem współpracującym jest podmiot działający na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz.U. Nr 45, poz. 235) który ma z uczelnią zawartą umowę (porozumienie) w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

 5. Co powinna zawierać umowa między podmiotem współpracującym a uczelnią?
  Umowa powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację, liczbę dzieci (studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych) objętych opieką oraz okres obowiązywania nie krótszy niż minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z programu MALUCH.

 6. Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
  Wyniki konkursu dla modułu 4  zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 22 kwietnia 2015:  na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 7. O czym należy pamiętać składając ofertę konkursową?
  Jeśli ofertę dotyczącą modułu 4 – „MALUCH na uczelni” składa podmiot współpracujący z uczelnią,  do oferty musi dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią.
  Uczelnia (lub podmiot współpracujący) składając ofertę w module 4 zobowiązana jest do dostarczenia do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu regulaminu instytucji opieki nad małymi dziećmi zawierającego postanowienie o zasadzie pierwszeństwa dla dzieci uczelnianych.
  Jeśli ta instytucja nie jest jeszcze wpisana jeszcze do właściwego rejestru lub wykazu, uczelnia lub podmiot współpracujący składa zobowiązanie o dostarczeniu regulaminu z takim postanowieniem w terminie 10 dni od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru lub wykazu.

 8. Na co dokładnie będzie można wydać pieniądze z modułu 4 – MALUCH na uczelni?
  W przypadku tworzenia nowych miejsc opieki wydatki mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących i inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki, z wyłączeniem kosztów budowy lub zakupu nieruchomości.
  Koszty tworzenia nowych miejsc opieki to m.in.
  • koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu (opiekuna dziennego),
  • certyfikacji i pozwoleń,
  • szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy,
  • naboru dzieci, wyposażenia,
  • wykonania prac wykończeniowych w lokalach i budynkach (w tym: instalacje),
  • specjalistycznego wyposażenia instytucji opieki nad małymi dziećmi (meble, wyposażenie kuchni i naczynia kuchenne, zabawki ogrodowe itd.)
  oraz
  • koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji (w tym: koszty obsługi/koordynatora/operatora projektu, zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, a także inne koszty służące dzieciom i opiece nad nimi.
  Koszty (wydatki) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki to wszystkie koszty (wydatki) związane z funkcjonowaniem. Jeśli instytucja funkcjonuje  przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dotacja przysługuje w kwocie zmniejszonej proporcjonalnie do liczby dni niedziałania  w danym miesiącu. Instytucja musi jednak pracować przynajmniej 15 dni kalendarzowych w miesiącu.

 9. Czy w momencie składania wniosku żłobek/klub dziecięcy/dzienny opiekun  musi już być wpisany do rejestru żłobków?
  Nie ma takiego wymogu. W momencie składania oferty, żłobek/klub dziecięcy/dzienny opiekun nie musi być wpisany do rejestru żłobków i klubów (wykazu dziennych opiekunów). W ofercie deklaruje się jedynie liczbę miesięcy, przez które dofinansowywane ma być funkcjonowanie instytucji. W umowie o udzielenie dotacji może być natomiast zawarta informacja o terminie wpisu do właściwego rejestru lub wykazu.

 10. Kto składa wniosek: uczelnia macierzysta czy filia uczelni?
  Oferta składana jest dla każdej uczelni lub filii uczelni łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu.
  Jeśli ofertę składają podmioty współpracujące, robią to  dla każdego na wszystkie swoje miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem każdej instytucji wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu.
  PRZYKŁAD: Uczelnia ma siedzibę w Kielcach i filie w Zgierzu i w Ostrowcu, planuje 4 żłobki, z czego dwa w Kielcach i po jednym w Zgierzu i w Ostrowcu. Składa więc 3 oferty - dla Kielc i Ostrowca w świętokrzyskim urzędzie wojewódzkim, a dla Zgierza w łódzkim urzędzie wojewódzkim.

 11. Czy do placówki dofinansowanej ze środków modułu 4  konkursu MALUCH będą mogły uczęszczać także dzieci pozauczelniane?
  Istotą modułu 4 – „MALUCH na uczelni” jest wsparcie miejsc opieki – nowych jak i istniejących - dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
  Jeśli przygotowane miejsca nie zostaną wykorzystane, a uczelnia wyrazi zgodę na objęcie opieką dziecka innej osoby, także pobyt tego dziecka może być sfinansowany z programu. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności miejsca w ramach modułu 4 są tworzone dla dzieci z  uczelni. Dlatego zapis o pierwszeństwie dla dzieci uczelnianych powinien być zawarty w regulaminie.

 12. Czy uczelnia może ubiegać się o dofinansowanie z więcej niż jednego modułu konkursu MALUCH?
  Nie.
  Uczelnie (podmioty współpracujące) na instytucję wpisaną (planowaną do wpisu) do właściwego rejestru (wykazu) pod osobną pozycją mogą ubiegać się o dofinansowanie tylko z jednego modułu.
  Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie może złożyć w każdym z modułów tylko jedną ofertę dotyczącą miejsc opieki mieszczących się na terenie jednej gminy, przy czym ta sama instytucja nie może być wpisana do ofert w module 3 i 4.

 13. Czy wniosek w konkursie „MALUCH na uczelni” może złożyć uczelnia, która nie ma wpisanego w statucie zakładania i prowadzenia placówek opiekuńczych ? Jeżeli tak do kiedy ten obowiązek powinien być dopełniony?
  Możliwe jest złożenie oferty bez odpowiedniego wpisu w statucie. Stan prawny uczelni w zakresie wymagań formalnych powinien być jednak uregulowany nie później niż do dnia wpisu instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub wykazu dziennych opiekunów).

 14. Jaki zapis w statucie byłby tutaj uznany za prawidłowy? 
  Rozstrzygnięcie, jakich sformułowań użyje uczelnia w statucie, aby było to zgodne z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, które należą do właściwości Ministerstwa Gospodarki, należy do uczelni, której dotyczy statut.

 15. Czy liczba żłobków na jednaj uczelni jest ograniczona? Czy jest jakaś minimalna liczba osób lub dzieci które będą korzystać z tego żłobka by można było złożyć wniosek?Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby żłobków (klubów dziecięcych) na uczelni. Nie ma żadnych ograniczeń co do minimalnej lub maksymalnej liczby miejsc w żłobku (klubie dziecięcym) – ani przy wpisie do rejestru, ani przy składaniu oferty w konkursie MALUCH.
  Przykład: Na Uniwersytecie Wrocławskim jest 10 wydziałów. W tej sytuacji pod jedną pozycją w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych może być wpisany żłobek z kilkoma filiami o bardzo dużej liczbie dzieci.

 16. Czy samorząd doktorantów działający na danej uczelni może złożyć wniosek w konkursie MALUCH czy może to zrobić jedynie uczelnia? 
  W module 4 oferty mogą składać uczelnie (i podmioty współpracujące), gdyż one jako osoby prawne mogą prowadzić żłobki, kluby dziecięce  lub zatrudniać dziennych opiekunów. Tak wynika z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Samorząd doktorantów nie mieści się w tej grupie. Chyba, że samorząd jest stowarzyszeniem – wtedy mógłby złożyć ofertę w module 4 konkursu MALUCH jako podmiot współpracujący.

 17. Gdyby Uniwersytet brał pod uwagę zatrudnienie dziennych opiekunów na potrzeby opieki nad dziećmi rodziców związanych z Uniwersytetem i planował udostępnić lokal lub lokale na cele opieki nad dziećmi przez dziennych opiekunów - jakie wymagania muszą spełniać te lokale?
  W odróżnieniu od żłobków i klubów dziecięcych Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie określa szczegółowych warunków lokalowych dla dziennego opiekuna. Mają to być warunki zbliżone do domowych i bezpieczne.

Dowiedz się więcej:

Masz więcej pytań? Napisz: maluch@nauka.gov.pl

Tagi: MALUCH na uczelni

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików