Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym

wtorek, 5 czerwca 2018

Komunikat

dotyczący obowiązku (i zakresu) stosowania przez uczelnie ustawy
z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 405).

Jeżeli praktyki studenckie są związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi (m.in. praktyki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131)), to uczelnia jest zobowiązana do realizacji obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405). Osoba, która figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy, nie ma możliwości uczestniczenia w praktykach.

Z uwagi na to, że - zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279) - warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, nie niższej niż określona w art. 164a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk (praktyki są elementem programu kształcenia - § 2-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596 z późn. zm.).), złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, osoba, która nie odbyła praktyk nie ukończy studiów.

Obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym, w świetle art. 169 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie jest powiązany z rekrutacją na studia.

Tagi: Rekrutacja na studia, Praktyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików