Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296).


Nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania:
  - stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
  - stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
 2. osiągnięcia dydaktyczne za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 3. osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  - jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
  - jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
  - współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy karani dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwa naukowe.

Właściwy minister może przyznać nagrodę:

 1. z inicjatywny własnej;
 2. na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem, że wniosek o przyznanie nagrody obejmuje wyłącznie osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w tej uczelni;
 3. na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Wnioski, spełniające wymagania formalne, oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich. Poprawienie lub uzupełnienie braków wniosków, które nie będą spełniać wymagań formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną
bez rozpoznania.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2015 r. w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z instrukcją.