Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich


W związku z wątpliwościami wnioskodawców w zakresie dopuszczonej przepisami liczby możliwych do złożenia wniosków o nagrody ministra z jednej uczelni, w tym w sytuacji gdy w jej strukturze organizacyjnej funkcjonują wydziały medyczne, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, stosownie do art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)

W myśl art. 155 ust. 2 omawianej ustawy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej mogą otrzymywać nagrody rektora oraz nagrody właściwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 tej ustawy.

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r. poz. 296) wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody ministra nadzorującego uczelnię w danej kategorii, a zatem po jednym kandydacie do nagrody za osiągnięcia naukowe (za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki lub za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki), dydaktyczne (nagroda indywidulana lub zespołowa), organizacyjne i za całokształt dorobku.

Wskazane powyżej przepisy prawa wyraźnie precyzują zakres sprawowanego nad uczelniami nadzoru przez poszczególnych ministrów, a tym samym możliwości składania wniosków o nagrody dla nauczycieli akademickich wyłącznie do jednego ministra określonego zgodnie z art. 33 ust. 1 lub ust. 2, a także liczbę możliwych do złożenia wniosków z danej uczelni.

Należy zatem uznać, iż do złożenia wniosków o nagrody do ministra właściwego do spraw zdrowia uprawniony jest jedynie rektor uczelni medycznej, natomiast rektor uczelni, posiadającej w swojej strukturze organizacyjnej wydział medyczny, przedmiotowe wnioski winien skierować do ministra nadzorującego uczelnię.

Przepisy te należy analogicznie stosować w odniesieniu do uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej oraz uczelni morskiej, której działalność naukowa lub dydaktyczna podlega merytorycznemu nadzorowi ministra innego niż sprawującego nadzór nad uczelnią.

Wystąpienie rektora z dwoma odrębnymi wnioskami o nagrodę ministra za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku kierowanymi do dwóch ministrów, stanowi naruszenie obowiązującego stanu prawnego.