Komunikat w sprawie wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do dofinansowania w ramach dotacji projakościowej - aktualizacja

poniedziałek, 16 marca 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że dokonano wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni kwalifikujących się do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Podstawą wyboru jest załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych (Dz. U. poz. 159).

Kryteria wyboru

Przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów:

  1. Prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2012–2014.
    W myśl postanowień ust. 14 załącznika nr 2 do powyższego rozporządzenia dotację przyznaje się przez okres trzech lat nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni prowadzącym kierunek, który uzyskał ocenę wyróżniającą PKA w ramach oceny programowej, w okresie trzech lat poprzedzających rok podziału dotacji.
  2. Posiadanie kategorii naukowej A+ oraz A.
    W związku z tym, iż liczba jednostek spełniających kryterium, o którym mowa w pkt 1, jest większa niż dwadzieścia pięć – zgodnie z ust. 15 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia – Minister dokonując podziału dotacji, uwzględnia kategorię naukową jednostki naukowej.

Zastosowanie powyższych kryteriów spowodowało wyłonienie 21 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do dofinansowania (wykaz tych jednostek stanowi załącznik do komunikatu).

Tagi: Dotacja projakościowa, Dofinansowanie uczelni, Finansowanie szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików