List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie studiów doktoranckich dla laureatów Diamentowego Grantu

piątek, 6 lutego 2015

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zwróciła się w liście do rektorów, dyrektorów instytutów PAN i badawczych, by rozważyli zmiany wewnętrznych regulacji w taki sposób, aby laureaci programu Diamentowy Grant otrzymywali w procesie rekrutacji na bezpłatne studia doktoranckie dodatkową punktację za swoje osiągnięcia. - Dzięki wspólnym działaniom damy szansę najzdolniejszym studentom i absolwentom na rzeczywiste przyspieszenie ich karier naukowych  - pisze prof. Lena Kolarska Bobińska.

Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,

Dyrektorzy instytutów badawczych, Dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk,

w końcu ubiegłego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną, czwartą, edycję programu „Diamentowy Grant”. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów studiów pierwszego stopnia, prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania oraz stworzenie im szansy na skrócenie ścieżki kariery naukowej. Jest to możliwe między innymi dzięki nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 196 ust. 1 poszerza spektrum osób dopuszczonych do studiowania na studiach doktoranckich o beneficjentów „Diamentowego Grantu” nieposiadających tytułu zawodowego magistra, a w przypadku studentów studiów jednolitych – również tytułu licencjata.

Przepisy ustawy obligują jednostki naukowe do konkursowego naboru na bezpłatne studia doktoranckie, co obecnie dotyczy również laureatów „Diamentowego Grantu”.
W związku z tym, chcę prosić Państwa o rozważenie zmiany wewnętrznych regulacji w tym  zakresie w taki sposób, aby laureaci programu otrzymywali w procesie rekrutacji dodatkową punktację za swoje osiągnięcia. Dzięki wspólnym działaniom damy szansę najzdolniejszym studentom i absolwentom na rzeczywiste przyspieszenie ich karier naukowych.

Chcę ponadto podkreślić, że w programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych. Zachęcam Państwa Rektorów i Dyrektorów do podejmowania współpracy ze zgłaszającymi się do jednostek studentami powracającymi do Polski po odbyciu studiów pierwszego stopnia w zagranicznych uczelniach w celu umożliwienia im rozwoju naukowego w polskich jednostkach naukowych.

Zwracam też uwagę, że przyznanie wybitnemu studentowi czy absolwentowi środków w ramach „Diamentowego Grantu” nie powinno oznaczać wykluczenia go z korzystania
z innych form dofinansowania przyznawanych w jednostkach. Ministerialny grant ma stanowić formę premii, dodatkowego wsparcia dla najlepszych, nie może więc i nie powinien zastępować regularnych form stypendialnych przyznawanych na podstawie wewnętrznych regulacji.

Chciałabym przy tej okazji zwrócić Państwa uwagę na wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2014 r. wśród laureatów dotychczasowych edycji programu. Ważną sprawą, na którą zwrócili oni uwagę, jest niewystarczające wsparcie w kwestiach formalnych, jakie otrzymują ze strony jednostek. Problemy wynikają często z procedur organizacyjnych związanych z realizacją umowy, takich jak kwalifikowalność konkretnych kosztów w ramach przyznanego dofinansowania czy aneksowanie umów. Ministerstwo chętnie udziela szczegółowych informacji i wyjaśnień w tych sprawach, jednak nieodzowna wydaje się również bieżąca pomoc właściwych komórek organizacyjnych jednostek, zwłaszcza że beneficjentami środków są osoby najczęściej po raz pierwszy realizujące granty badawcze.

Przy tej okazji chcę również Państwu przypomnieć, że zgodnie z umową za realizację projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” odpowiedzialność ponosi jednostka. Wiąże się to między innymi z koniecznością monitorowania przebiegu projektu i właściwego reagowania na zaniedbania czy problemy kierownika projektu związane z jego realizacją.

Dzieląc się z Państwem spostrzeżeniami związanymi z realizacją programu „Diamentowy Grant”,

pozostaję z wyrazami  szacunku

Lena Kolarska-Bobińska

Tagi: Diamentowy Grant, DG

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików