Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

czwartek, 21 czerwca 2018

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, zgłaszają:

 1. Podmioty będące jednostkami naukowymi posiadające co najmniej kategorię A – mogące zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki.
 2. Podmioty reprezentujące środowisko naukowe – mogące zgłosić po dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych przez członków Rady jest określony w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:

 1. wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;
 2. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;
 3. dorobek naukowy oraz informacje o aktywności naukowej kandydata (w zgłoszeniu prosimy wskazać liczbę publikacji wraz z liczbą cytowań);
 4. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Rady (do zgłoszenia prosimy dołączyć wykaz zrealizowanych/realizowanych projektów badawczych);
 5. uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Rady.

Członkiem Rady może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947);
 5. nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk albo instytutu badawczego;
 3. Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii Umiejętności;
 4. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 5. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Zespole Identyfikującym Członków Rady;
 2. Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 3. Komitecie Polityki Naukowej;
 4. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 5. organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947).

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać drogą pocztową w terminie do 20 lipca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Zespół Identyfikujący”
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem „Rada NCN”

Zgłoszenie kandydata na członka Rady, które nie spełnia wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oświadczenie musi być podpisane przez kandydata własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów – zostaną zniszczone po zakończonej kadencji członków Rady, której dotyczy zgłoszenie.

Lista kandydatów na członków Rady, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.

Administratorem danych osobowych kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3, 00-529 Warszawa; kontakt: tel. +48 22 529 27 18, sekretariat.bm@nauka.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mnisw.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu naboru na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż kadencja powołanych kandydatów, którzy brali udział w tym samym naborze. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Kandydaci mają prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych, co skutkować będzie zakończeniem naboru dla kandydata. Ponadto, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Podstawa prawna przetwarzania danych: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220).

Tagi: Rada NCN, NCN, Narodowe Centrum Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików