Nabór wniosków w przedsięwzięciu „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”

środa, 21 grudnia 2016

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT” (M. P. poz. 1177) ogłasza się nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia.

 1. W ramach naboru mogą być zgłoszone wnioski o finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem przez polskich partnerów we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku projektowego i złożeniem go w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarach: „Żywność na przyszłość (Food4Future) – zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów” (Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers) oraz „Produkcja oferująca wartość dodaną” (Added‑value Manufacturing), w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (2016 Call for Knowledge and Innovation Communities (KICs) proposals), ogłoszone przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w dniu 14 stycznia 2016 r.
 2. Środki finansowe mogą zostać przyznane wyłącznie na refundację kosztów poniesionych w okresie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, nie później niż do dnia 14 lipca 2016 r.
 3. Koszty związane z przygotowaniem wspólnego wniosku projektowego we współpracy z partnerami zagranicznymi i złożeniem go w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii obejmują następujące kategorie kosztów: przygotowanie (napisanie) wniosku projektowego lub jego części, składka (wpłata) do konsorcjum międzynarodowego (funduszu konsorcjum międzynarodowego), wynagrodzenia osób realizujących zadania na rzecz konsorcjum, organizacja działalności konsorcjum i spotkań konsorcjum.
 4. Finansowane mogą być koszty usług dotyczących przygotowania (napisania) wniosku projektowego lub jego części na wezwanie konkursowe przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku, składanym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, informacji w tym zakresie, a mianowicie uwzględnienia w opisie zadań oraz w wykazie kosztów usług świadczonych przez firmę zewnętrzną. Koszty usług firmy zewnętrznej nie mogą przekroczyć kwoty 50 000 zł lub równowartości 50 000 zł wyrażonych w euro lub innej walucie.
 5. Wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów w ramach przedsięwzięcia w wysokości do 100 000 zł.
 6. Wnioski mogą składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 9 lit. a–e i pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933), które złożyły we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólny wniosek projektowy w odpowiedzi na wezwanie konkursowe Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Finansowania w ramach przedsięwzięcia nie będą mogli otrzymać wnioskodawcy, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 7. Wniosek o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów w ramach przedsięwzięcia sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 8. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki, wraz z wnioskiem zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 9. W przypadku gdy wnioskodawca w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej prowadzi działalność gospodarczą, do wniosku dołącza również oświadczenie o byciu organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
 10. Do wniosku dołącza się kopię wniosku projektowego złożonego w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.  
 11. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP albo na e-nośniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP albo data stempla pocztowego, w przypadku przekazania wniosku na elektronicznym nośniku danych drogą pocztową). Przy składaniu wniosku przez ePUAP niezbędne jest opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania wniosku na e-nośniku niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 12. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 13. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 11 nie będą rozpatrywane.
 14. Ocena wniosków jest dokonywana w dwóch etapach:
  1. ocena formalna polegająca na weryfikacji kompletności wniosku, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia oraz w niniejszym ogłoszeniu;
  2. ocena merytoryczna polegająca na weryfikacji wniosku na podstawie kryterium zasadności poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego.
 15. Złożenie wniosku w ramach naboru oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania i oceny wniosków.
 16. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Ministrem”, zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub przedłużenia jego trwania oraz do zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania naboru wniosków.
 17. Wnioski złożone w ramach naboru będą oceniane według kryterium określonego w ust. 14 pkt 2) przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej „Zespołem”.
 18. Na podstawie dokonanej oceny, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych.
 19. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia przekazywane są na podstawie umowy określającej warunki finansowania zrealizowanych działań związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku projektowego w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 20. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia złożyć w Ministerstwie projekt umowy, zawierający wykaz kosztów poniesionych na przygotowanie i złożenie wniosku, które mogłyby zostać pokryte ze środków finansowych na naukę. Niedotrzymanie terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.
 21. Wnioskodawca, który otrzymał środki w ramach przedsięwzięcia, jest obowiązany do złożenia Ministrowi raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych, zwanego dalej „raportem”.
 22. Raport składa się w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, w terminie 60 dni od dnia otrzymania środków finansowych.
 23. Ministerstwo weryfikuje raport pod względem formalnym oraz w zakresie zgodności wykorzystania przyznanych środków finansowych z umową.
 24. W przypadku stwierdzenia zgodności wykorzystania przyznanych środków finansowych z umową, Minister uznaje umowę za wykonaną, a przekazane środki za rozliczone.
 25. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykorzystania przyznanych środków finansowych, raport podlega ocenie Zespołu.
 26. Minister, na podstawie oceny raportu dokonanej przez Zespół, uznaje umowę za:
  1. wykonaną;
  2. wykonaną nienależycie;
  3. niewykonaną.
 27. W przypadku uznania umowy za wykonaną nienależycie lub niewykonaną, przekazane środki podlegają zwrotowi odpowiednio w części lub w całości, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków.
 28. W przypadku niewykonania umowy, Minister ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% przekazanych środków finansowych. Minister ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
 29. Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju, tel. (22) 52 92 295.

Tagi: EIT, Europejskie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików