Nabór wniosków - wsparcie udziału w inicjatywach EIT: Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health

środa, 22 marca 2017

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health (M. P. poz. 209) ogłasza się nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia.

 1. W ramach naboru mogą być zgłoszone wnioski o finansowanie poniesionych i planowanych do poniesienia w latach 2016-2020 kosztów opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskich partnerów do Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarach: „Przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie jej” (Climate change adaptation and mitigation) – Climate-KIC, „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie” (Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution) – EIT Raw Materials, „Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się” (Innovation for healthy living and active ageing) – EIT Health, zwanych dalej „Wspólnotami”.
 2. Kwota finansowania w ramach przedsięwzięcia jest uzależniona od wysokości rocznej opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskiego partnera do Wspólnoty i stanowi równowartość w złotych:
  1. maksymalnie 100 000 euro rocznie – dla partnerów głównych (core/full/formal partner),
  2. maksymalnie 30 000 euro rocznie – dla partnerów stowarzyszonych lub afiliowanych (associate/affiliated partner).
 3. Wnioski mogą składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, uczestniczące we Wspólnotach. Finansowania w ramach przedsięwzięcia nie będą mogli otrzymać wnioskodawcy, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 4. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), składa wraz z wnioskiem następujące dokumenty:
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 6. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo wnioskodawcy we Wspólnocie.
 7. Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem 22 marca 2017 r.
 8. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, albo
  2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zapisanego na nośniku elektronicznym, doręczonego na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health”)
  – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r. – w przypadku wnioskodawców uczestniczących we Wspólnotach w dniu ustanowienia przedsięwzięcia albo w terminie 90 dni od dnia dokonania pierwszej opłaty członkowskiej – w przypadku wnioskodawców, którzy przystąpili do Wspólnoty w trakcie trwania przedsięwzięcia (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP albo data stempla pocztowego, w przypadku przekazania wniosku drogą pocztową na nośniku elektronicznym).
 9. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 10. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 8 nie będą rozpatrywane.
 11. Ocena wniosków jest dokonywana w dwóch etapach:
  1. ocena formalna – polegająca na weryfikacji kompletności wniosku, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia oraz w niniejszym ogłoszeniu;
  2. ocena merytoryczna – dokonywana przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, polegająca na ocenie wniosku na podstawie kryterium korzyści wynikających z udziału we Wspólnocie.
 12. Złożenie wniosku w ramach naboru oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania i oceny wniosków.
 13. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub przedłużenia jego trwania oraz do zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania naboru wniosków.
 14. Na podstawie dokonanej oceny, Minister wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
 15. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przekazywane na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczenia przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 16. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia, złożyć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, projekt umowy. Niedotrzymanie terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. W takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
 17. Wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia, jest obowiązany do składania Ministrowi raportów rocznych oraz do złożenia raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 18. Wnioskodawca składa raport roczny w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy zostały przekazane środki finansowe w ramach przedsięwzięcia wraz z kopią potwierdzenia zapłaty za poprzedni rok, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej na adres Ministerstwa wskazany w ust. 8 pkt 2. Wnioskodawca nie składa raportu rocznego za ostatni rok realizacji przedsięwzięcia.
 19. Wnioskodawca składa raport końcowy w dwóch egzemplarzach, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej na adres Ministerstwa wskazany w ust. 8 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia:
  1. wniesienia ostatniej opłaty członkowskiej finansowanej w ramach przedsięwzięcia albo
  2. przekazania środków finansowych przez Ministra, w przypadku gdy nastąpiło ono w terminie późniejszym niż dzień wniesienia przez wnioskodawcę ostatniej opłaty członkowskiej
  wraz z kopią potwierdzenia zapłaty za ostatni rok.
 20. Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Ministerstwie, tel. (22) 52 92 295.

Tagi: EIT, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików