Ogłoszenie IV edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Ogłoszenie IV edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych. Wniosek należy złożyć do 16 lutego 2015 r


Treść komunikatu

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (M.P. Nr 98 poz. 999) oraz komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (M.P. z dnia 23 grudnia 2014 r., poz. 1216) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach IV edycji Programu.

I. Forma wsparcia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych.

II. Adresaci konkursu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniony student lub absolwent w ramach programu „Diamentowy Grant” będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie w ramach programu „Diamentowy Grant” i - w przypadku studentów - będzie kontynuować naukę, zwane dalej „Wnioskodawcami”.

 2. W ramach programu wsparciem mogą być objęci:

  1) studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
  2) absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  3) studenci studiów inżynierskich lub równorzędnych, kończących studia  w semestrze zimowym roku 2014/2015.

 3. Adresaci konkursu, o których mowa w pkt.II.2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1)  nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  2) posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
  3) prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

III.  Sposób i termin składania wniosków

 1. Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl (Obsługa Systemów Finansowania).

 2. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej określonej w pkt.II.1 ogłoszenia.

 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie do 16 lutego 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wydrukowany wniosek z systemu OSF, wraz z załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, osobę prowadzącą badania w ramach Programu należy również złożyć w jednym egzemplarzu w ww. terminie (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „Diamentowy Grant”, na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20.

  Wniosek uznaje się za złożony w terminie jeżeli obie wersje (elektroniczna i wersja papierowa) zostaną wysłane w wymaganym terminie.

 4. Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenie z uczelni, potwierdzające ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku studentów studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym 2014/2015 kopię dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do końca marca 2015 r.
  W przypadku studentów/absolwentów, którzy studia I stopnia ukończyli  w ośrodkach zagranicznych, do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie należy dołączyć również przysięgłe tłumaczenie dyplomu na język polski.
  2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w pkt. IV.3 ogłoszenia,
  3) potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest certyfikat lub w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego, poświadczone przez lektora. Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka obcego zwolnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów uzyskany w ośrodkach zagranicznych.
  4) opinię opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnionego studenta lub absolwenta,
  5) ankietę dorobku naukowego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego (ankieta obejmuje okres ostatnich 4 lat),
  6) oświadczenie studenta/absolwenta poświadczone prze Wnioskodawcę, że student/absolwent nie posiada tytułu zawodowego magister lub jego odpowiednika.

 6. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:

  1)  badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
  2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

 7. We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz jego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.

 8. W ramach programu środki finansowe mogą być przyznane na realizację przez danego studenta lub absolwenta tylko jednego projektu.

 9. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych  przez jednostkę, w której student/absolwent będzie realizował badania finansowane ze środków finansowych na naukę.

 10. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż 200 000 zł,

 11. Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionemu studentowi lub absolwentowi realizującemu badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” wynosi 2500 zł. Opiekun naukowy, promotor lub promotor pomocniczy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

 12. Do rozpatrzenia kierowane będą wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

IV. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne kierowane są do oceny merytorycznej.

 2. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. IV.3 przez Zespół specjalistyczny, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej „Zespołem”, po zasięgnięciu opinii recenzenta zewnętrznego. Recenzenta wyznacza członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego tego Zespołu.

 3. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1) wartość naukowa projektu: ocena od 0 do 40 pkt;
  2) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne: ocena od 0 do 50 pkt, w tym:

  a)     
  osiągnięcia naukowe:
  -      autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym, ujętych w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., lub publikacje naukowe w formie monografii naukowej,
  -      udział w projektach  lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię, przez uczelnię we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
  -      autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
  -      wystąpienia na konferencjach naukowych,
  -      nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
  -      aktywny udział w pracach w kole naukowym,
  -      udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
  -      udział w praktykach zagranicznych;

  b)    
  osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):
  -      nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  -      udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym,
  -      autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
  -      autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, w tym plastyczne, muzyczne,  teatralne, o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
  -      udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
  -      udział w praktykach zagranicznych.

  3)      zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: ocena od 0 do 5 pkt;
  4)      możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie Wnioskodawcy: ocena od 0 do 5 pkt.

 4. Na podstawie dokonanej oceny, Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych projektów i na tej podstawie sporządza listę rankingową projektów, którą wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów do finansowania, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej Ministrem.

 5. Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.

 6. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć
  w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych. Warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu określa umowa
  o realizację projektu.

 7. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:

  1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
  2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów:
  - przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 

 8. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.

 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków określonym w części III pkt 3 ogłoszenia.

 10. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną zofia.kajak@nauka.gov.pl