Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

środa, 12 lutego 2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

1. Organizacje pozarządowe, tj.:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, tj.:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe oraz wyżej wskazane podmioty powinny charakteryzować się ogólnopolskim zasięgiem działania oraz prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu oraz działać w środowisku akademickim.

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów.

Projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:

 promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania praktyk i staży dla studentów;
 promocja interkulturowości oraz przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w środowisku studenckim;
 promocja dobrych praktyk uczelni na rzecz godzenia kształcenia z wychowywaniem dzieci przez studentów i doktorantów będących rodzicami.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” przeznacza się środki publiczne w wysokości
338.000 zł.
Minimalna wysokość dotacji na wsparcie realizacji projektu, o którą mogą się ubiegać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być niższa niż 10.000 zł. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 50.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, określone zostały w Zasadach realizacji
i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30 listopada 2014 r.
Warunki realizacji zadania określone zostały w Zasadach realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

V. Termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 7 marca 2014 r.
Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta wspólna wskazuje ponadto:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię:

1) aktualnego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów);
3) aktualnego statutu.

Oferty, wraz z załącznikami, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących). Podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, z wyjątkiem statutu, który może być złożony w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być także dodatkowo złożona, w jednym egzemplarzu, w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, który stanowić powinien załącznik do wersji papierowej oferty.
Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Budżetu i Finansów ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.
O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.
Oferty można też złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 8.15-16.15. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.
Oferty nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru określone zostały w Zasadach realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

VII. Zrealizowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W roku ogłoszenia konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju co zadanie, którego realizacja ma być wspierana, zgodnie z niniejszym konkursem. W roku poprzednim (2013) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 338.000 zł.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w Departamencie Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nr tel. (22) 52 92 494.

Załączniki:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików