Sprawozdanie finansowe uczelni publicznych za 2017 rok

piątek, 26 stycznia 2018

Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował – na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.) – wzór formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) – do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2017.

Departament Budżetu i Finansów uprzejmie prosi o przesłanie drogą pocztową, kompletnego sprawozdania finansowego, zatwierdzonego przez Senat Uczelni, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta – w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Ewentualne zapytania należy kierować do Departamentu Budżetu i Finansów pod numer telefonu (22) 52 92 430 lub drogą elektroniczną na adres zfd@mnisw.gov.pl.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego, Sprawozdanie finansowe uczelni, Uczelnie publiczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików