Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – Kurs Romański 2017

czwartek, 3 listopada 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w okresie przerwy międzysemestralnej w 2017 r. (styczeń-luty) ”Kursu Romańskiego 2017” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Do udziału w konkursie MNiSW zaprasza szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

W ramach 3-tygodniowego kursu dla 35 studentów powinny być zagwarantowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Kurs ma także zapewnić spotkania z polską kulturą i historią.

Warunki udziału w konkursie:

 • co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji kursów języka polskiego dla cudzoziemców,
 • opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu,
 • zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu,
 • deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie nieprzekraczającej 85 PLN/dobę za jednego uczestnika kursu,
 • przedstawienie programu kursu,
 • przedstawienie kosztorysu kursu,
 • podanie nazwisk osób odpowiedzialnych za:
  • całość kursu,
  • lektoraty językowe,
  • dodatkowe zajęcia językowe,
  • zajęcia z wiedzy o Polsce.

Minimalny wymiar zajęć na kursie:

 • 45 godzin lektoratów,
 • 15 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej),
 • 30 godzin wiedzy o Polsce (historia stosunków polsko-włoskich, polsko-francuskich, polsko-hiszpańskich, znani Polacy w historii Włoch, Francji, Półwyspu Iberyjskiego, zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.),
 • 9 godzin zajęć kulturalnych (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Procedura konkursowa

Wniosek z dopiskiem Kurs Romański należy złożyć, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszego ogłoszenia (INFORMACJE TECHNICZNE O PROCEDURZE), w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie MNiSW, tj. do 17 listopada 2016 r.

Komisję oceniającą powoła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ocena wniosku składa się z dwóch części:

 1. oceny kosztów części dydaktyczno-kulturalnej i administracyjnej (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia),
 2. oceny merytorycznej części dydaktyczno-kulturalnej.

W części a – wniosek o najwyższych kosztach otrzymuje 2 pkt, drugi z kolei 4 pkt, trzeci 6 pkt itd.

W części b - najniżej oceniony wniosek (najsłabszy merytorycznie) otrzymuje 3 pkt, drugi 6 pkt, trzeci 9 pkt itd.

Końcową oceną wniosku o organizację kursu jest suma punktów uzyskanych z obu części.

Do realizacji przyjęty zostanie wniosek z najwyższą liczbą punktów.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków.

INFORMACJE TECHNICZNE O PROCEDURZE

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Tagi: język polski jako obcy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików