Wyniki naboru ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Logo PO WER, flaga Polski, logo Unii Europejskiej

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 139 ofert zostało przekazanych do oceny merytorycznej Zespołowi Ekspertów. Ostatecznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 98 ofert do finansowania na łączną kwotę 11 868 790,34 PLN (zał. 1: lista projektów rekomendowanych do finansowania).

Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do finansowania (zał. 2: lista rezerwowa projektów) obejmuje 6 projektów, które będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w przypadku rezygnacji uczelni z listy projektów rekomendowanych do finansowania (zał. 1) lub w przypadku możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych z budżetu projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

Lista projektów nierekomendowanych do finansowania obejmuje 35 projektów (zał. 3: lista projektów nierekomendowanych do finansowania).

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików