Wyniki naboru ofert zweryfikowanych w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”

piątek, 21 września 2018

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

W wyniku zweryfikowanych ofert przez Zespół do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”, w dniu 20 września 2018 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził pierwsze 7 ofert do dofinansowania, na łączną kwotę 865 754,14 zł.

Proponowane przez uczelnie kwoty dofinansowania stanowią wartość maksymalną. Przed podpisaniem stosownych umów, działając na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni zleca uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację. Mając powyższe na uwadze prosimy zainteresowanych o uzyskanie opinii senatu uczelni.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” prowadzony jest ciągły nabór ofert uczelni o dofinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu.

Odnośniki

Tagi: Mistrzowie dydaktyki, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików