Zaliczanie wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

Zaliczanie wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

Informacja w sprawie zaliczania wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 10.000 zł do kosztów uzyskania przychodów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ślad za stanowiskiem Ministerstwa Finansów przekazanym pismem z 11 stycznia 2018 r. znak: BP8.413.8.2017 w sprawie wpływu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na katalog wydatków, które uczelnie mogą sfinansować z dotacji podmiotowych, informuje że:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), która wprowadziła zmianę art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającego limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów i dokonania odpisów amortyzacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. limit ten wynosi 10.000 zł.

W związku z powyższym publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, otrzymujące dotacje podmiotowe, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–9 i 11, ust. 4 i 4a oraz 94b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. mogą z tych dotacji nabywać lub wytwarzać środki trwałe oraz nabywać wartości niematerialne i prawne niezaliczone do pierwszego wyposażenia o wartości jednostkowej do 10.000 zł i dokonywać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego.