Zaproszenie do składania ofert do projektu „Najlepsi z najlepszych!”

wtorek, 20 października 2015

I. Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu będącego przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 50 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach naukowych.

II. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych!” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół.
 2. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. jest studentem uczelni, która składa ofertę;
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
  3. posiada opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.
 3. Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 7 963 700,00 zł.
 4. Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, liczonych od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 15 lutego 2017 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
  1. 100 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  2. 400 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
 5. W przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu.
 6. W przypadku ofert, które znajdą się ex aequo na liście rankingowej, o której mowa w części III, pkt. 6, pierwszeństwo wyboru mają oferty dotyczące studentów niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 7. W przypadku ofert, które znajdą się ex aequo na liście rankingowej, o której mowa w części III, pkt. 6, dotyczących osób pełnosprawnych lub w przypadku ofert, które znajdą się ex aequo na liście rankingowej, o której mowa w części III, pkt. 6 dotyczących osób niepełnosprawnych, decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po uprzednim sprawdzeniu możliwości finansowania, zgodnie z pkt. 3.
 8. W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych!” nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez uczelnię, w której student studiuje, finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz ze środków europejskich.
 9. Do oferty złożonej na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
  2. CV studenta wraz z numerem telefonu i adresem e-mail;
  3. dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczone przez lektora lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego);
  4. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 10. W dokumentacji uczelnia wskazuje wybitnie uzdolnionego studenta (lub zespół studentów) oraz jego opiekuna naukowego.
 11. Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa.
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych!”).
 12. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne. W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymagań formalnych, do składającego ofertę wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, ofertę pozostawia się bez rozpoznania.
 13. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 11, nie będą rozpatrywane.

III. Tryb przeprowadzenia postępowania

 1. Oferty spełniające wymagania formalne, kierowane są do oceny merytorycznej.
 2. Przy ocenie ofert brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1. plan i rodzaj aktywności, uwzględniony w ofercie;
  2. zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.
 3. Kryterium dodatkowym przy ocenie merytorycznej są osiągnięcia naukowe studenta:
  1. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;
  2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię;
  3. udział w projektach badawczych prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
  4. udział w projektach badawczych prowadzonych przez koła naukowe lub inne podmioty;
  5. publikacje naukowe w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
  6. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; zgłoszenia patentów;
  7. wystąpienia na konferencjach naukowych;
  8. inne osiągnięcia (np. artystyczne, sportowe);
  9. opinia opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta.
 4. Oferty oceniane są wg kryteriów określonych w pkt 2 i 3 przez Zespół Oceniający powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Ocena formalna ofert przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert w ramach naboru. Po zakończeniu oceny formalnej przekazuje się oferty w wersji elektronicznej członkom Zespołu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
 6. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od przekazania ofert, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie, na którym Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych projektów. Na podstawie uzgodnionej oceny końcowej poszczególnych projektów Zespół ustala listę rankingową, którą wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i określeniem proponowanego poziomu środków finansowych na realizację zdań przedstawia Ministrowi.
 7. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w pkt 6 Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych!”.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pozakonkursowego będą przekazywane ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!” (Działanie 3.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach katalogu kosztów określonych w części IV wzoru formularza (kosztorys):
  1. wydatki związane z podróżami, w tym m.in. koszt noclegu, dojazdu, transportu sprzętu, ubezpieczenia;
  2. opłaty za udział w konkursach, zawodach, konferencjach;
  3. zakup sprzętu i drobnej aparatury niezbędnej do realizacji przedmiotu projektu (wydatki na zakup sprzętu i drobnej aparatury niezbędnej do realizacji przedmiotu projektu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu);
  4. wydatki dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi, ułatwiające im realizację zadań objętych projektem;
  5. wydatki na obsługę administracyjno-techniczną projektu (nie mogą przekroczyć 5% wartości projektu);
  6. inne usługi, w tym wydatki poniesione na warsztaty, szkolenia, spotkania przygotowujące do udziału w konkursach i zawodach.
 3. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%.
 4. Przyznane środki finansowe przekazywane są uczelni na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie.
 5. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 3 egzemplarze umowy na realizację zadań objętych naborem (wraz z opinią senatu uczelni zgodnie z art. 40 pkt. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)), podpisane przez osoby reprezentujące uczelnię, której Minister przyznał środki na realizację zadań. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 6. Rozliczenie środków finansowych przekazanych uczelni na zadania realizowane w ramach projektu pozakonkursowego będzie dokonywane na podstawie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych. Oceny sprawozdań rzeczowo-finansowych będą dokonywać właściwe komórki organizacyjne urzędu obsługującego Ministra.
 7. Uczelnia, której przekazano środki na realizację zadań, zobowiązana jest do złożenia raportu końcowego z wykonania umowy (zawierającego część rzeczową oraz rozliczenie finansowe), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia projektu.
 8. Ocena formalna i rzeczowa raportu końcowego, o którym mowa w pkt 7, dokonywana jest przez Zespół.
 9. Na podstawie oceny raportu końcowego Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia umowy.
 10. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach projektu pozakonkursowego.
 11. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji umowy oraz jej rezultatów w trakcie jej trwania oraz w ciągu 5 lat od jej zakończenia.

V. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.

VI. Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl.

Logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój, logo MNiSW, logo Unii Europejskiej

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Konkurs MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików