Zaproszenie do udziału w naborze do I edycji rządowego programu pn. "Studia dla Wybitnych"

poniedziałek, 2 listopada 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do Programu rządowego pod nazwą „Studia dla wybitnych”. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu należy składać w terminie do 31 marca 2016 r.

Podstawą ogłoszenia Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” przyjęta na mocy art. 42a ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Szczegółowe zasady Programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” (Dz.U. 2015 r., poz. 1715), które weszło z życie 28 października 2015 r.

1. Cel Programu

Ustanowienie Programu – zapowiedzianego przez Prezesa Rady Ministrów w exposé w 2014 r.– umożliwia udzielenie pomocy finansowej wybitnym studentom podejmującym studia magisterskie w renomowanych uczelniach zagranicznych, których listę określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w oparciu o najnowszą edycję Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata, publikowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.

Program stwarza szansę rozwoju dla wybitnych studentów, w tym osób, dla których przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i międzynarodowego doświadczenia jest ich sytuacja materialna. Uruchomienie Programu pozwala uzupełnić dostępną w Polsce ofertę edukacyjną skierowaną do osób zainteresowanych kształceniem za granicą.

Program jest skierowany do studentów, którzy już podczas studiów w Polsce wykazywali się dużą aktywnością w działalności naukowej, społecznej lub artystycznej, w tym uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe. Uzupełnienie wiedzy w najlepszych światowych uczelniach pozwoli im na rozwój potencjału intelektualnego.

2. Adresaci Programu

Uczestnikami Programu mogą być obywatele polscy lub obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), którym przysługuje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące w rozumieniu tej ustawy, oraz osoby posiadające status rezydenta długoterminowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący:

 1. absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Programie,
 2. studentami, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich
  – nieposiadający tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i zakwalifikowani na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni wskazanych w programie.

3. Lista zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowanie uprawnia do uczestnictwa w Programie

Lista zatwierdzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmuje zagraniczne uczelnie znajdujące się na:

 1. piętnastu najwyższych pozycjach Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata;
 2. dziesięciu najwyższych pozycjach każdej listy branżowej Akademickiego Rankingu  Uniwersytetów Świata.

Lista jest dostępna TUTAJ.

4. Rodzaje pomocy finansowej przysługujące uczestnikom Programu

Uczestnikowi Programu przysługuje pomoc finansowa na pokrycie kosztów:

 1. czesnego – w wysokości określonej przez zagraniczną uczelnię;
 2. utrzymania – w wysokości 60% kwoty diety określonej dla państwa, w którym odbywa studia w przepisach o podróżach służbowych;
 3. zakwaterowania – w wysokości 20% kwoty limitu na nocleg określonego dla państwa, w którym odbywa studia w przepisach o podróżach służbowych;
 4. zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli w państwie, w którym odbywa studia nie może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – w wysokości nieprzekraczającej trzydziestu diet określonych dla państwa, w którym odbywa studia w przepisach o podróżach służbowych;
 5. podróży do miejsca odbywania studiów i z powrotem, dwa razy w ciągu roku akademickiego, w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo:
  1. dziesięciu diet określonych dla państwa, w którym odbywa studia w przepisach o podróżach służbowych – w przypadku odbywania studiów w państwie europejskim,
  2. dwudziestu diet określonych dla państwa, w którym odbywa studia w przepisach o podróżach służbowych – w przypadku odbywania studiów w innym państwie.

Pomoc finansowa, dotycząca kosztów utrzymania i zakwaterowania, nie przysługuje w okresie przerw w nauce przypadających po zaliczeniu roku akademickiego.

5. Kierunki studiów podlegające wsparciu

Wsparcie jest udzielane na wszystkich kierunkach studiów podejmowanych przez uczestników.

6. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków realizacji rządowego Programu „Studia dla wybitnych” wzór wniosku o zakwalifikowanie do Programu określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

7. Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o zakwalifikowanie do Programu należy składać w terminie do 31 marca 2016 r.

Wniosek może być złożony:

 1. w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20/ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, albo
 2. w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra. Wniosek z dopiskiem „Studia dla wybitnych” należy złożyć zgodnie z instrukcją.

Do wniosku o zakwalifikowanie do Programu składanego w formie dokumentu elektronicznego kandydat może dołączyć elektroniczne kopie dokumentów, które stanowią wymagane załączniki do wniosku, uwierzytelnione przez niego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

8. Informacja o podmiocie uprawnionym do przetwarzania danych osobowych i sposobie ich przetwarzania

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20/ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania sprawdzenia tożsamości uczestników Programu, co umożliwi przeprowadzenie naboru i wyłonienie jego uczestników.

Każda osoba, która złoży wniosek o zakwalifikowanie do Programu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie urzędowi obsługującemu Program danych osobowych jest dobrowolne.

9. Tryb przeprowadzenia naboru

Ocena wniosków o zakwalifikowanie do Programu składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna

Oceny formalnej wniosków dokonuje urząd obsługujący Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku złożenia wniosku o zakwalifikowanie do Programu niespełniającego wymagań formalnych, wzywa się kandydata do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski o zakwalifikowanie do Programu złożone:

 1. po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
 2. przez osoby niespełniające warunków uczestnictwa w Programie

– nie podlegają rozpatrzeniu.

Ocena merytoryczna

Oceny merytorycznej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, dokonuje Kapituła Programu. Polega ona na dokonaniu oceny prowadzonej przez kandydata działalności, uzyskanych przez niego osiągnięć i wyników w nauce oraz planów naukowych lub zawodowych po ukończeniu studiów w zagranicznej uczelni.

Każdy wniosek o zakwalifikowanie do Programu podlega ocenie merytorycznej trzech członków Kapituły Programu.

Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez każdego z oceniających.

W ramach oceny merytorycznej kandydat może otrzymać do 80 punktów, w tym za:

 • wybitne osiągnięcia naukowe – do 30 punktów;
 • osiągnięcia inne niż naukowe – do 15 punktów;
 • działalność społeczną lub artystyczną – do 15 punktów;
 • plany naukowe lub zawodowe po ukończeniu studiów w zagranicznej uczelni – do 10 punktów;
 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów– do 5 punktów;
 • uzasadnienie wyboru zagranicznej uczelni i kierunku lub obszaru studiów – do 5 punktów.

Kandydaci, których wnioski podlegają ocenie merytorycznej, biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych przez Kapitułę Programu. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani indywidualnie.

Rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem przeprowadza co najmniej dwóch członków Kapituły Programu. Ocenie podlega motywacja, potencjał intelektualny oraz poziom kultury osobistej kandydata. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może otrzymać do 20 punktów.

Lista rankingowa kandydatów

Po zakończeniu oceny merytorycznej Kapituła Programu tworzy listę rankingową kandydatów i przekazuje ją do wiadomości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznanie dofinansowania

Minister kwalifikuje do udziału w programie kandydatów z uwzględnieniem ich pozycji na liście rankingowej kandydatów, wskazując wysokość udzielonej pomocy finansowej.  
W Programie przewidziano dofinansowanie kształcenia nie więcej niż 100 uczestników rocznie, uwzględniając jednak limit środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu w danym roku. Trzy ostatnie lata realizacji Programu, to okres kiedy nie będą przyjmowani nowi uczestnicy.

Informacja o wynikach naboru

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie kandydatów zawiadamia się pisemnie.

Listę uczestników Programu, którym udzielono pomocy finansowej w ramach danego naboru udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra przez okres 60 dni.

10. Data ogłoszenia wyników naboru

Wyniki naboru powinny zostać opublikowanie nie później niż do 15 maja 2016 r.

11. Dodatkowe informacje & FAQ

Informacje o naborze można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem telefonu 22 52 92 380 lub adresem agnieszka.kubik@nauka.gov.pl oraz na stronie internetowej ministerstwa. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć TUTAJ.

Tagi: Studia dla wybitnych, Program Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików