Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów”

środa, 27 czerwca 2018

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

UWAGA - MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Szkoła Orłów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. W projekcie zaplanowano przygotowanie oraz ogłoszenie naboru ofert skierowanego do uczelni. Wsparciem będą mogły zostać objęte uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące min. 100 studentów studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA. Podstawowym zadaniem niniejszego projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie wsparcie indywidualnej ścieżki kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcia stypendialnego. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu oraz wsparcie stypendialne studentów.

Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

W projekcie Szkoła Orłów wykorzystane zostaną również rozwiązania wypracowane w projekcie pozakonkursowym Mistrzowie dydaktyki, realizowanym przez MNiSW w ramach Osi IV Innowacje społeczne.

II. Przedmiot postępowania

 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu skierowanych do wybitnie zdolnych studentów uczelni, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów), poprzez wykorzystanie metody tutoringu w procesie kształcenia na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich.
 2. W ramach realizacji projektu zadaniem uczelni będzie:
  1. Przeprowadzenie naboru wybitnie zdolnych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów),
  2. Realizacja procesu kształcenia wybitnie zdolnych studentów z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich.
 3. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych 7 semestrach jednolitych studiów magisterskich oraz wsparcie stypendialne studentów i dodatkowe koszty studentów tj. m.in. pomoce dydaktyczne.
 4. Uczelnia otrzyma środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy).
 5. Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie stypendiów oraz przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu wynosi: 22 748 900,00 zł.
 6. Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31.07.2022 r.

III. Warunki udziału w naborze:

 1. Wsparciem będą mogły zostać objęte uczelnie publiczne i niepubliczne, kształcące min. 100 studentów studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.
 2. W ramach naboru Uczelnia może złożyć jedną ofertę.
 3. W ofercie Uczelnia:
  1. wskazuje przewidywaną liczbę studentów, którzy wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem metody tutoringu, przez okres studiów I stopnia lub 7 pierwszych semestrów jednolitych studiów magisterskich, z podziałem na obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz sztuka;
  2. wskazuje przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu przez okres studiów I stopnia lub 7 pierwszych semestrów jednolitych studiów magisterskich;
  3. opisuje sposób rekrutacji studentów do projektu;
  4. opisuje osiągniecia studentów podczas olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
  5. opisuje doświadczenie uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów
 4. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci wybitnie zdolni studenci, którzy nie posiadają wyższego wykształcenia oraz spełniają następujące warunki w poszczególnych etapach naboru:
  I ETAP – nabór podstawowy
  Skierowany do studentów I roku studiów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  II ETAP – nabór uzupełniający – możliwy po 9 miesiącach realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu.
  Skierowany do wybitnie zdolnych studentów po ukończeniu I roku studiów, którzy zostaną ocenieni i wybrani na podstawie średniej ocen.
 5. Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po I roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po II roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.
 6. W ramach projektu uczelnia wyłoni nauczycieli akademickich do przeprowadzenia zajęć, którzy posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.
 7. Kwota finansowania zależna jest od przewidywanej przez uczelnię liczby studentów biorących udział w zajęciach z wykorzystaniem metody tutoringu.
 8. Kosztorys projektu powinien być skalkulowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, który określa maksymalne poziomy wydatkowania w poszczególnych kategoriach kosztów.
 9. W ramach projektu nie mogą być finansowane zadania, które przed dniem złożenia oferty były finansowane ze środków europejskich, albo są finansowane ze środków europejskich.
 10. Do złożonej oferty należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty (załącznik nr 1);
  2. kosztorys przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
 11. Nabór ofert jest otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r. Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Szkoła orłów”).
 12. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
  W przypadku, gdy oferta nie spełni wymagań formalnych, do składającego ofertę zostanie wysłana informacja o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, oferta zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 13. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 10, nie będą rozpatrywane.

IV. Tryb przeprowadzenia postępowania

 1. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
 2. Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. osiągnięcia studentów podczas olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
  2. dotychczasowe doświadczenia uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych;
  3. zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.
 3. Oceny merytorycznej ofert według kryteriów określonych w ust. 2 dokonają eksperci.
 4. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania ofert do oceny merytorycznej, eksperci, o których mowa w ust. 3 przedstawią Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanego finansowania.
 5. W oparciu o listę ofert rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 4 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań przez daną uczelnię w ramach projektu pt. „Szkoła orłów”.

V. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację zadań projektu

  1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pozakonkursowego będą pochodzić ze środków finansowych ujętych w cz. 38 – szkolnictwo wyższe - z budżetu środków europejskich (84,28%) oraz w pozostałej części z budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła orłów” (Działanie 4.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach następującego katalogu kosztów:
   1. koszty bezpośrednie: koszty związane z wypłatą stypendiów dla jednego studenta wynoszą 1 370,70 zł/miesięcznie, koszty związane z dodatkowymi kosztami studenta m.in. pomoce dydaktyczne dla jednego studenta wynoszą 200,00 zł oraz koszty związane z dofinansowaniem wynagrodzeń nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu (przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów) w trakcie trwania projektu – maksymalna kwota dofinansowania za 1 godzinę zajęć wynosi 230,00 zł dla jednego nauczyciela akademickiego);
   2. koszty pośrednie: nie mogą łącznie przekroczyć 5% rzeczywiście poniesionych kosztów bezpośrednich.
  3. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia podpisania przez Ministra pisma informującego Uczelnię o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w projekcie, pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4.
  4. Przyznane środki finansowe będą przekazywane uczelni na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie.
  5. Środki finansowe przekazywane będą na wydzielony rachunek bankowy uczelni, przeznaczony wyłącznie do gromadzenia i wydatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację zadań projektu.
  6. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy na realizację zadań objętych naborem (wraz z opinią senatu uczelni zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138)), podpisane przez osoby reprezentujące uczelnię, której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki na realizację zadań oraz imienną listę studentów. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.

VI. Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: SzkolaOrlow@nauka.gov.pl.

VII. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.


(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER.
 4. Przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.
 5. Podanie Państwa danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia/realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia/realizacji czynności w ramach projektu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: power.poir@nauka.gov.pl.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację ww. celów.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików