KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

poniedziałek, 11 października 2010

Najważniejsze definicje dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: 


Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego — opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

efekty kształceniazasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia;

kwalifikacje — efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

kwalifikacje pierwszego stopnia — efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

kwalifikacje drugiego stopnia — efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

kwalifikacje trzeciego stopnia — uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;

kwalifikacje podyplomowe — osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

obszar kształcenia — zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.3).

efekty uczenia się — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;

potwierdzanie efektów uczenia się — formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nie ma zastosowania do kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
  3.1. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów pedagogika.
  3.2. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów filozofia.
  3.3. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów matematyka.
  3.4. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów instrumentalistyka.
  3.5. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów elektronika.
  3.6. Efekty kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna.
  3.7. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.

Najważniejsze linki:

Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym w Europie:
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=65

Europejskie Ramy Kwalifikacji:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Irlandzkie Ramy Kwalifikacji:
http://www.nqai.ie/

Portugalskie Ramy Kwalifikacji:
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,220409&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP

Ramy Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii:
http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/a00200461/qcda

Holenderskie Ramy Kwalifikacji:
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Netherlands#Qualifications%20Framework0

Duńskie Ramy Kwalifikacji:
http://en.iu.dk/transparency/qualifications-frameworks/qualifications-frameworks

Niemieckie Ramy Kwalifikacji:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/documents/NQF_Germany_self-certification_English.pdf

Tagi: KRK, Krajowe ramy kwalifikacji

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików