Umorzenia kredytów studenckich – zasady

środa, 8 marca 2017

Uwaga - informacja archiwalna.

Zasady umarzania kredytów studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.)

 1. Zgodnie z § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 17 ust. 11 rozporządzenia kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę (§ 17 ust. 13).
 3. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia kredyt może być umorzony w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim oraz złożył odpowiedni wniosek. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie. Umorzenia kredytu dokonuje bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.
 4. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 8 rozporządzenia bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 10 rozporządzenia bank powinien dokonać umorzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia (akt zgonu).
 5. O całkowitym i częściowym umorzeniu kredytu (dotyczy pkt 1 i 2) rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.
 7. Decyzje o umorzeniu, bądź braku umorzenia kredytu studenckiego podejmowane są na podstawie wniosku kredytobiorcy i aktualnych dokumentów potwierdzających jego sytuację życiową.
 8. Kredytobiorcy ubiegający się o kredyt studencki składają wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. opis sytuacji życiowej/uzasadnienie wniosku,
  2. kopię umowy o kredyt studencki,
  3. zaświadczenie z banku potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu,
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub innych osób na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:
   1. zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie,
   2. w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy o uznaniu kredytobiorcy lub członka jego rodziny za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku lub aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
   3. kopie aktualnych decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
   4. zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
   5. informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, alimenty, zaświadczenia o wysokości stypendiów, inne pobierane świadczenia),
  6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  8. oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Tagi: Kredyty studenckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików