Podpisanie nowej umowy o uznawalności wykształcenia między Polską a Słowacją

W dniu 16 marca 2016 r. premier Jarosław Gowin oraz ambasador Republiki Słowackiej w Warszawie, Dušan Krištofik, podpisali umowę zmieniającą zasady wzajemnego uznawania wykształcenia między obydwoma krajami.

Po wejściu w życie będzie ona podstawą do wzajemnego uznawania okresów studiów i równoważności świadectw maturalnych, dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych do poziomu doktora.

Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po wymianie odpowiednich not dyplomatycznych pomiędzy obydwoma państwami. Wymiana not nastąpi po zatwierdzeniu umowy zgodnie z wewnętrznymi przepisami obu Stron.

Po wejściu w życie nowej umowy, uzyskany na Słowacji stopień naukowy doktor vied będzie uznawany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249), zaś osoby, które w słowackiej uczelni uzyskały tytuł naukowo-pedagogiczny ‘docent’, będą mogły nabyć uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w trybie przewidzianym w art. 21a ww. ustawy.

Wszystkie dyplomy uzyskane od momentu jej wejścia w życie będą uznawane według nowych zasad.

Tagi: uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa, Współpraca polsko-słowacka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików