Logo NPRH - litera H w kole wpisanym w kwadrat

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku, kiedy to wręczono pierwsze akty nominacyjne 9 członkom Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. 

NPRH ma ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Ma także upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie oraz zapewnić stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych.

Podstawa prawna

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu Uniwersalia 2.2
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2018 r. poz. 46) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w module Uniwersalia 2.2.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przedstawienie nowej wiedzy naukowej na temat najważniejszych dzieł należących do kultury światowej. Efektem tych projektów powinno być przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo (tj. zawierających gruntowne, naukowe opracowanie edytorskie, w tym filologiczne, bibliograficzne, historyczne, interpretacyjne, analityczne, etc.) przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (np. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  1. obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  2. obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  3. obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.
 2. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  2. biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  3. podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki,
  4. uczelnie
   – dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 3. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji kierownika w więcej niż jednym wniosku złożonym do konkursu danego modułu.
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3 ustawy, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
   oraz
  5. informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji nie jest dłuższy niż 60 miesięcy.
 7. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.8 mln zł. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 8. Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 9. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, których koszty są już finansowane ze środków budżetowych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania tego samego kosztu odpowiada Wnioskodawca.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu w celu ich  udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej. Publikacje wyników prac powinny być opatrzone informacją „Praca naukowa (zamiennie: Publikacja) finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach... nr projektu... kwota finansowania..." lub jej odpowiednikiem w języku obcym, a także graficznym znakiem programu ustalonym przez Ministra.
 11. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie od 25 września 2018 r. do 31 października  2018 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 12. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 13. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
 14. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.
 15. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 16. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 17. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 18. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwaną dalej „Radą”, powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.­
 19. Ocena merytoryczna wniosku przebiega w następujący sposób:
  1. Preselekcja wniosków dokonywana jest przez ekspertów na podstawie analizy pełnych wersji projektów, według następujących kryteriów:
   1. Stopień zgodności wniosku z celami i zakresem programu (0-1-2);
   2. Ocena wartości naukowej projektu (0-1-2-3);
   3. Dorobek naukowy kierownika projektu (0-1-2-3);
   4. Zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-1-2);
   5. Kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w projekcie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-1-2);
   6. Ocena możliwości wykonania projektu (0-1-2);
   7. Wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-1-2).
   Eksperci, podczas spotkania, ustalają w drodze głosowania zwykłą większością głosów, listę rankingową ocenionych wniosków, którą przedkładają Radzie. Do II etapu konkursu mogą być zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski, których łączna liczba nie przekracza 45% wszystkich wniosków przyjętych do konkursu i które otrzymają liczbę punktów nie mniejszą niż 75% maksymalnej liczby punktów, jaką otrzymać może wniosek. Liczbę punktów kwalifikującą do drugiego etapu ustalają eksperci. Wnioski, które w pierwszym kryterium decyzją zespołu otrzymają 0 pkt. nie mogą zostać skierowane do II etapu.
  2. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ekspertów rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ekspertów z wnioskiem o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie opinii na temat wniosków zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do II etapu konkursu i ustalić własne rekomendacje wniosków.
  3. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów. Po decyzji Ministra wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  4. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych. Wnioski są oceniane z uwzględnieniem kryteriów ujętych w pkt 20 B. Ekspert, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
  5. Do dalszej oceny kwalifikowane są wnioski, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B, oraz których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Selekcja wniosków dokonywana jest na podstawie średniej punktacji uzyskanej w wyniku oceny dokonanej przez trzech recenzentów, a jej rezultat w postaci listy rankingowej przedstawiany jest Radzie NPRH. W przypadku wniosków, które otrzymały od recenzentów dwie rekomendacje A i jedną C, decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do dalszej oceny podejmuje Rada.
  6. Rada po dokonaniu analizy listy rankingowej, o której mowa w ppkt G, przekazuje ją ekspertom w celu przeprowadzenia oceny. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ekspertów.
  7. Na posiedzenie ekspertów zapraszani są kierownicy projektów, którzy przed posiedzeniem powinni zapoznać się z recenzjami swoich projektów. Podczas rozmowy z ekspertami kierownicy projektów zwięźle przedstawiają swoje projekty, odpowiadają na pytania ekspertów i ustosunkowują się do treści recenzji. W przypadku wniosków, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, eksperci mogą negocjować z kierownikami projektów wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. W posiedzeniu ekspertów mogą brać udział bez prawa udziału w głosowaniu przedstawiciele Rady NPRH oraz ministerstwa. Na podstawie rozmowy z kierownikami projektów eksperci wskazują mocne i słabe strony każdego z projektów.
   Eksperci biorą pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji, rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 21F oraz efekt rozmowy z kierownikami projektów, opisanej w ppkt I. W przypadku zakwestionowania przez ekspertów poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, eksperci dokonują własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. W przypadku przyznania przez co najmniej jednego z recenzentów 0 punktów w jakimkolwiek kryterium, eksperci dokonują zbiorowej oceny. Ocena zbiorowa staje się składnikiem średniej wszystkich ocen w danym kryterium.
  8. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną uwzględniającą przeprowadzone rozmowy, eksperci przygotowują listę rankingową wniosków i przedkładają ją Radzie wraz z uzasadnieniami.
  9. Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza ostateczną listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz ze swoimi rekomendacjami.
 20. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, eksperci mogą wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy ekspertów – recenzentów przyszłych konkursów NPRH. Eksperci mogą poddać własnej ocenie wnioski, w przypadku których występują duże rozbieżności większe niż 30% między punktacjami przyznanymi przez recenzentów.
 21. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 22. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu (załącznik 4).
 23. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 24. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 25. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając wiadomość na adres pytania.NPRH@mnisw.gov.pl.

Tagi: NPRH, Konkurs NPRH, Uniwersalia, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików