Scieżka do tej strony

Strona główna » Ordery i odznaczenia

Ordery i odznaczenia

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm);
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2015. 1025).

Informacje ogólne

 1. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:
  Orderu Orła Białego – najwyższego orderu Rzeczypospolitej Polskiej, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej;
  Orderu Odrodzenia Polski - jest to nagroda za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
  Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – jest to nagroda za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami;
  Krzyża Zasługi - jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
  Medalu Za Długoletnią Służbę - jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 2. Proponowany termin składania wniosków: do 31 marca danego roku kalendarzowego.
 3. Odbiór odznaczeń państwowych (za okazaniem upoważnienia): Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, Biuro Ministra, pokój nr 210.

Wymagana dokumentacja w sprawie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego.

 1. Pismo przewodnie z podaniem załączników, podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek.
 2. Kopia protokołu z posiedzenia uczelnianej komisji do spraw orderów i odznaczeń lub wyciąg
  z protokołu z posiedzenia senatu.
 3. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia sporządzony na formularzu.
  We wniosku:
  - w uzasadnieniu (pozycji nr 18 formularza) o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi (nie należy dopinać do wniosku dodatkowych kartek z uzupełnieniem);
  Zwracamy również uwagę na fakt, że Kapituła Orderów oraz Kancelaria Prezydenta RP oczekuje jasnego wskazania we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.) w przypadku:
  - Orderu Odrodzenia Polski – wybitnych zasług położonych w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitnych osiągnięć w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególnych zasług dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególnych zasług dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitnej twórczości naukowej, literackiej i artystycznej i wybitnych zasług dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
  - Krzyża Zasługi – położonych zasług dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;

  - w uzasadnieniu (pozycja nr 18 formularza) o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, zgodnie wymogami określonymi w § 2 ust. 1a rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:
  1) po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (I stopień);
  2) po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę (II stopień);
  3) po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę (III stopień)
  Zwracamy uwagę na fakt, że zasługi kandydatów w rubryce "uzasadnienie" powinny być opisywane w sposób dokładny i wyczerpujący. Ma to bezpośrednie przełożenie na sposób rozpatrzenia wniosku.
  Wskazane jest podanie daty dziennej początku zatrudnienia;

  - bezpośrednio pod pozycją nr 18 należy wpisać nazwę jednostki sporządzającej wniosek, umieścić jej pieczęć oraz pieczęć i podpis wnioskującego;
  - pozycja nr 19 powinna zawierać aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek. Do każdego wniosku należy dołączyć wypełnione, niepodpisane "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie". Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz z ustawy o orderach i odznaczeniach, z powyższym zapytaniem może występować organ administracji rządowej wykonujący zadania publiczne (MNiSW);
  - nie należy wypełniać pozycji: "nr rejestru" i "nr pozycji w notatce lub wykazie" (pierwsza strona wniosku) oraz pozycji: nr 20, nr 21 i nr 22;
 4. Wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń.
 5. Notatka zawierająca zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.

Notatkę i wykaz należy przesłać w formie pisemnej i na nośniku CD w programie Microsoft Word.

Medale za długoletnia służbę

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 13.01.2014, poz. 64):

 1. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,
 2. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,
 3. nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załącznik nr 2 do rozporządzenia: Wzór wniosku wzoru o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę)

Wręczanie nadanych odznak orderów i odznaczeń.

Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.

Odznaki orderów i odznaczeń wręcza Prezydent RP (art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach). W imieniu Prezydenta odznaki orderów i odznaczeń mogą wręczać osoby uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz ich zastępcy. W obszarze nauki i szkolnictwa wyższego jest to więc Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego zastępca.

Jeśli odznaka orderów i odznaczeń ma być wręczona przez inny podmiot, np. wojewodę, który w danym przypadku nie był wnioskodawcą, musi on uzyskać upoważnienie Prezydenta RP, wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o orderach i odznaczeniach. Upoważnienie jest wydawane za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sposób wręczania odznak orderów i odznaczeń reguluje ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików