Sprostowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lutego 2013 roku

poniedziałek, 18 lutego 2013

Poniżej przedstawiamy tekst wniosku o sprostowanie, wysłanego przez rzecznika prasowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Kamila Melcera do Redaktora Naczelnego „Gazety Polskiej Codziennie” – Pana Tomasza Sakiewicza.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo prasowe zwracam się o opublikowanie sprostowania nieprawdziwej informacji, zawartej w artykule Wojciecha Muchy i Macieja Marosza "Minister dotuje swoją uczelnię" zamieszczonym w dniu 2 lutego 2013 r. w Gazecie Polskiej Codziennie (nr 427, str. 1).

SPROSTOWANIE

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1 oraz ust. 4 ww. ustawy wnoszę o umieszczenie sprostowania w najbliższym przygotowywanym do druku numerze Gazety Polskiej Codziennie, w tym samym dziale i taką samą czcionką, co artykuł "Minister dotuje swoją uczelnię", tj. na stronie pierwszej wydania. Na podstawie przytoczonego artykułu ustawy wnoszę o  opublikowanie sprostowania w elektronicznej formie dziennika w tym samym co w wersji drukowanej Gazety Polskiej Codziennie terminie. Jednocześnie informuję, że w przypadku nie opublikowania bądź opublikowania w sposób niezgodny z moim wnioskiem lub ustawą Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984r. nadesłanego przeze mnie sprostowania Ministerstwo podejmie stosowne działania procesowe przewidziane w art. 39 tej ustawy.

W opublikowanym 2 lutego br. na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, numer 427, artykule Wojciecha Muchy i Macieja Marosza pt. "Minister dotuje swoją uczelnię", nie uwzględniono stanowiska minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, wprowadzając w błąd czytelników i naruszając dobre imię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra. Na przekazane Zespołowi Prasowemu MNiSW 1 lutego telefonicznie i drogą mailową o godz. 15:59  pytanie pana redaktora Macieja Marosza odpowiedź udzielona została 2,5 godziny później, mailem o godz. 18:31.

TREŚĆ SPROSTOWANIA

W związku z powyższym informuję, że nieprawdą jest zawarte w artykule Wojciecha Muchy i Macieja Marosza pt. "Minister dotuje swoją uczelnię", Gazeta Polska Codziennie, 1 lutego 2013 r., numer 427, strona 1, stwierdzenie, iż minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wpływała lub wpływa na dotację przyznawaną Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

WSAP jako uczelnia niepubliczna uzyskuje zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym dotację z funduszu pomocy materialnej na pokrycie m.in. przysługujących uprawnionym studentom stypendiów socjalnych i stypendiów rektora za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Dotacja ta wyliczana jest w oparciu o algorytm wynikający z rozporządzenia, według jednolitej formuły uwzględniającej między innymi liczbę studentów, w tym studentów niepełnosprawnych. Czynności związane z przekazywaniem środków w ramach tej dotacji dokonywane w Ministerstwie sprowadzają się tylko do przyporządkowania danych do formuły podziału dotacji i uruchomienia środków. Minister nie ma żadnego wpływu na wysokość tej dotacji.

Odnosząc się do zawartego w treści artykułu nieprawdziwego stwierdzenia, informuję że beneficjentami środków jakie WSAP uzyskał w trakcie urzędowania Minister Barbary Kudryckiej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji przekazywanej na pomoc materialną nie jest uczelnia, ale jej studenci, a WSAP (podobnie jak każda inna uczelnia korzystająca z tej dotacji) wyłącznie  pośredniczy w przekazywaniu tych środków beneficjentom.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików